งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ธนัชชา ทองมิตร สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษายังไม่สามารถตั้งคำถาม Wh-Questions เพื่อสอบถามข้อมูลและสร้างประโยค Wh-Questions ได้อย่างถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย. 1
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลการการสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ห้อง กต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษในการสร้างประโยค Wh-Questions  

4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสร้างประโยค
Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าร้อยละ การทดสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนรวม % ก่อนเรียน 41 20 662 820 80.73 หลังเรียน 720 88.41

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษในการสร้างประโยค Wh-Questions
การทดสอบ N X S.D ∑D T-test ก่อนเรียน 41 16.14 1.22 63 9.81 หลังเรียน 17.68 1.35

6 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ เท่ากับ / ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80/80 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบมีประสิทธิภาพดีมาก

7 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้ของนักเรียนก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง การสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่ สาขาวิชาการตลาด ก่อนและหลังการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ คะแนนก่อนการเรียนโดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ

8 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการสร้างประโยค Wh-Questions โดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google