งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยใน ตนเอง มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยใน ตนเอง มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยใน ตนเอง มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นางพีรญา ดอนคงดี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสบาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย พบว่านักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ขาด อุปกรณ์การเรียน รวมถึงการตรวจสอบคำผิด ด้วยตนเองได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการขาด ความมีวินัยในตนเอง

3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ด้าน วินัยในห้องเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ทุก สาขา

4 ลำดับ ที่ คำถามค่าเฉลี่ย SD ระดับความ คิดเห็น 1 นักศึกษาส่งงานตรงตามเวลาที่ครูกำหนด 4.800.414 มากที่สุด 2 นักศึกษาแอบใช้โทรศัพท์หรือแชทกับเพื่อนขณะครูสอน 4.330.900 มากที่สุด 3 นักศึกษาเข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด 4.130.915 มาก 4 นักศึกษาพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน 3.600.910 มาก 5 ขณะเรียนวิชาหนึ่งนักศึกษามักนำวิชาอื่นขึ้นมาทำ 3.241.821 ปานกลาง 6 นักศึกษาแอบส่องกระจก, เสริมสวยขณะครูสอน 3.211.578 ปานกลาง 7 นักศึกษาแอบนอนหลับขณะเรียนหนังสือ 3.201.568 ปานกลาง 8 นักศึกษาเล่นกับเพื่อนขณะที่ครูสอน 3.191.568 ปานกลาง 9 เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบไม่ได้ นักศึกษาแอบดูเพื่อนข้าง ๆ 2.801.935 ปานกลาง รวม 3.610.623 ปานกลาง ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน

5 ข้อคำถามค่าเฉลี่ย SD ระดับความ คิดเห็น 1 นักศึกษาอยากประสบความสำเร็จในการเรียน 4.670.488 มากที่สุด 2 ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักศึกษาจะพยายามมากยิ่งขึ้น 4.470.640 มากที่สุด 3 นักศึกษาพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบในทุกวิชา 4.400.632 มากที่สุด 4 มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ดีอย่างที่ ตั้งใจไว้ 4.130.743 มาก 5 ในการเรียน นักศึกษาทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้คะแนนดี 4.000.535 มาก 6 นักศึกษาเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนใน วันแรกเพื่อจะได้ผลการเรียนดีที่สุด 3.870.915 มาก 7 นักศึกษาพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจาก Website เอกสาร หรือตำราในห้องสมุดเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการ เรียน 3.800.775 มาก 8 ในบทเรียนที่ยาก นักศึกษาจะอ่านซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป 3.800.676 มาก 9 เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักศึกษาจะถามครู 3.530.516 มาก 10 เมื่อมีการแข่งขัน นักศึกษาจะพยายามอย่างเต็ม ความสามารถเพราะต้องการเป็นผู้ชนะ 3.400.737 ปานกลาง รวม 4.470.666 มากที่สุด

6 ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับคะแนนผลการเรียนจำนวน คิดเป็นร้อย ละ 80 – 100 4.0020221.72 75 – 79 3.5018319.68 70 – 74 3.0014916.04 65 – 69 2.5015316.45 60 – 64 2.00929.90 55 – 59 1.50384.08 50 – 54 1.00192.04 0 – 49 09410.09 รวม930100.00

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของนักศึกษาส่วนเป็น เพศชาย มีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับวินัยในตนเองด้าน ห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 3.61 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับความมีวินัยใน ตนเองด้านวินัยในห้องเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับแรกคือ ส่งงานตรงตามเวลาที่ครูกำหนด ด้านความมีวินัยในตนเองด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย 4.47 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีความมี วินัยในตนเองด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับแรก คืออยากประสบความสำเร็จในการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พบว่านักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช. 2) ที่เรียนรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 เรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 836 คน คิดเป็นร้อย ละ 89.91 ไม่ผ่านเกณฑ์ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 10.09

8

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยใน ตนเอง มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google