งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 112 และ มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำรายงาน การเข้าตรวจสอบกิจการ สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ในการเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ให้ทำการจัดส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา ต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง การเข้าไปใช้สอย ครอบครอง หรือดำเนินการในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเข้าไปใช้สอย ครอบครอง ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นได้นั้น จะต้องเป็นการกระทำตามมาตรา 105 มาตรา107 มาตรา มาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 116 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google