งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงศึกษากฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

3 นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้จัดการสารสนเทศ เกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน และการสื่อสารข้อมูล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

4 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยก่อน มนุษย์มีอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมือง และสังคมเมืองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต แต่ต่อมาในระยะหลังระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก

5 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) * องค์กรภาครัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบสารสนเทศใน หน่วยงาน * วงการธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดความถูก ต้อง มีประสิทธิภาพ * ในชีวิตประจำวัน ภายในครอบครัวก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทสกัน มากขึ้น เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

6 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

7 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมอย่างมาก โดยรวมกล่าวได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ คุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google