งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ บอกข้อมูลและคุณสมบัติของสารสนเทศได้ สามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบในชีวิตประจำวันได้

3 บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูล เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่องานสำนักงาน

4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร

5 เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูล
ตัวอย่าง เช่น

6 เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวอย่าง เช่น กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขนส่ง

7 ทำรายงานต่างๆในสำนักงาน
เพื่องานสำนักงาน ตัวอย่าง เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีรายรับรายจ่าย ประวัติบุคลากร ทำรายงานต่างๆในสำนักงาน

8 ความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศ
สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สารสนเทศ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ

9 ข้อมูล ความหมายของข้อมูล
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บรวมรวมเอาไว้ และสามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ

10 คุณสมบัติของข้อมูล ความถูกต้อง ความชัดเจน ความรวดเร็ว และ และ กะทัดรัด
เป็นปัจจุบัน ข้อมูล ความสอดคลอ้ง ความสมบูรณ์

11 ระเบียนประวัติของนักเรียน
ข้อมูลและสารสนเทศ ระเบียนประวัติของนักเรียน การแจกแจงข้อมูลปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียน

12 การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การป้อนข้อมูล,การอ่านข้อมูล,การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล จัดกลุ่ม,จัดเรียง,คำนวณ,สรุปผล การดูแลรักษาเพื่อการใช้งาน การเก็บรักษา,การค้นหา,การทำสำเนา,การสื่อสาร

13 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพจิต

14 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม และ การกระจาย โอกาส การป้องกันประเทศ การเรียนการสอนในสถานศึกษา ความคิดและการสร้างสรรค์ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม  

15 แบบฝึกหัด จงบอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย จงอธิบายความหมายข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบในชีวิตประจำวัน เฉลย 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google