งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย
1. ความสำคัญของการวางแผน 2. การเขียนโครงการวิจัย 3. เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย 4. การวางแผนดำเนินการวิจัย

2 1. ความสำคัญของการวางแผนวิจัยและ โครงการวิจัย
1. ความสำคัญของการวางแผนวิจัยและ โครงการวิจัย 1.1 ความสำคัญของการวางแผนการ วิจัย 1.2. ความสำคัญและลักษณะของโครง การวิจัย

3 2. การเขียนโครงการวิจัย
2.1 องค์ประกอบของโครงการวิจัย 2.2 แนวทางการเขียนโครงการวิจัย 2.3 แนวทางการเขียนโครงการวิจัย

4 2.1 องค์ประกอบของโครงการวิจัย
2.1 องค์ประกอบของโครงการวิจัย (1) ชื่อโครงการวิจัย (2) ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย (3) แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (5) ขอบเขตของการวิจัย

5 ต่อ (6) วิธีดำเนินการวิจัย - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(6) วิธีดำเนินการวิจัย - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 ต่อ (8) ระยะเวลาทำการวิจัย (9) แผนการดำเนินงานวิจัย
(8) ระยะเวลาทำการวิจัย (9) แผนการดำเนินงานวิจัย (10) งบประมาณการวิจัย (11) คณะผู้ดำเนินการวิจัย (12) เอกสารอ้างอิง

7 2.2 แนวทางการเขียนโครงการวิจัย
(1) การวางโครงร่าง (2) กรเตรียมเนื้อหาสาระ (3) การเขียนร่างโครงการวิจัย (4) การขัดเกลาสำนวน (5) การตรวจสอบปรับปรุง

8 3. เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย
3. เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย 3.1 ลักษณะทั่วไปของโครงการวิจัย 3.2 ปัญหาวิจัย 3.3 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย 3.4 รูปแบบการวิจัย

9 ต่อ 3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.6 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.6 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 3.7 ขอบเขตการวิจัย 3.8 ช่วงเวลาที่ใช้การวิจัย

10 4. การวางแผนดำเนินการวิจัย
4. การวางแผนดำเนินการวิจัย 4.1 การเตรียมการดำเนินการวิจัย 4.2 การกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย

11 4.1 การเตรียมการดำเนินการวิจัย
(1) ศึกษาโครงการวิจัยให้เข้าใจชัดเจน (2) ประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง (3) ร่างแนวทางการวิจัย (4) กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัย

12 4.2 การกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย
4.2 การกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย (1) ศึกษาสภาพการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของการวิจัย (2) กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรม (3) จัดลำดับการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (4) เขียนปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google