งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans ตอนที่ 4. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans Dates and plans.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans ตอนที่ 4. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans Dates and plans."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans ตอนที่ 4

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans Dates and plans

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล GRAMMA R to be going to for intentions ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้พูดเน้นถึงความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคต ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 He says “Tomorrow I’m going to stop smoking.” This is my friend, Tony. He smokes twenty cigarettes a day. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 This is my friend, Penny. Penny. She has an old car. She says “ I’m going to buy a new car.” ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 What is Tony going to do? He is going to stop smokin g. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 What is Penny going to do? going to do? She is going to buy a new car. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 On Saturday evening, she’s going to a party. She says, “I’m going to wear a red dress. This is Natalee.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล On Sunday morning, she’s going to go to the departmen t store. She says, “I’m going to buy a lot of things. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 สามารถสนทนาเพื่อ บอกความตั้งใจได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 A: Ashley’s going to have a party. B: Is he going to invite have a party. B: Is he going to invite us? us?

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล A: Yes, he is. We’re going to buy him a present tomorrow.

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล T-shirt sneakers pants boots coat sweater shirt tie watch jeans shorts jacket B: What are you going to buy?

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล T-shirt sneakers pants boots coat sweater shirt tie jeans shorts jacket watch I’m going to buy him (a)……

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล skirt dress blouse tank top boots necklace earrings bag scarf I’m going to buy her a…….

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล GRAMMA R Listening Write questions about Write questions about Ashley’s party. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 1. How many people is he going to invite? 2. Where is he going to have the party ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 3. Is his sister going to organise the food? 4. What kind of music is he going to have ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 5. What is he going to wear? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20

21 Are you going to have I’m going to have ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22

23 I had champagne with my father A computer game. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 What are you going to do for your next birthday? Anything special?

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 I get up at six o’clock. (an everyday routine) I’m going to get up at six o’clock. (tomorrow or in the future)

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล เราจะไม่ใช้ will ใน Future plans แต่จะใช้ will สำหรับการคาดการณ์ (prediction) เช่น I think he’ll be late.

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What are you going to do after the lesson? I’m going to take a bus home.

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What are you going to do this evening? I’m going to do my homework. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 Decide what to do in this situations in this situations 1. You often get headaches. I’m going to see a doctor.

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. You didn’t sleep well last night. I’m going to go to bed early tonight.

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. You do not like our job. I’m going to change my job.

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. You have nothing to wear for an important interview. I’m going to buy a new suit.

34 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. You get a job in Madrid. You are not Spanish. I’m going to learn Spanish. I’m going to take Spanish lessons.

35 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What are you going to take if you go to France ? I’m going to take a warm coat. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 Invitations Invitation s


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans ตอนที่ 4. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans Dates and plans.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google