งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไรในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีปยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ ง. นโยบายกลาสต์-เปเรสตรอยกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไรในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีปยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ ง. นโยบายกลาสต์-เปเรสตรอยกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไรในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีปยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ ง. นโยบายกลาสต์-เปเรสตรอยกา

2 2. ผู้นำสหภาพโซเวียตคนใดประกาศ นโยบายอยู่ร่วมกันโดยสันติ
37 2. ผู้นำสหภาพโซเวียตคนใดประกาศ นโยบายอยู่ร่วมกันโดยสันติ ก. โจเซฟ สตาลิน ข. นีกีตา ครุชชอฟ ค. เลโอนิค เบรจเนฟ ง. มีฮาอิล กอร์บาชอฟ

3 ก. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
38 3. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของสงครามเย็น อย่างแท้จริง ก. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

4 39 3. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของสงครามเย็น อย่างแท้จริง ค. การถอนทหารของสหภาพโซเวียต ออกจากอัฟกานิสถาน ง. การล่มสลายของระบอบ คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคยุโรปตะวัน ออก

5 ก. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
40 3. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของสงครามเย็น อย่างแท้จริง ก. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

6 4. การปฏิรูปในด้านใดของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบความ ล้มเหลว
41 4. การปฏิรูปในด้านใดของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบความ ล้มเหลว ก. การปฏิรูประบอบการปกครอง ข. การปฏิรูปเศรษฐกิจในระบบตลาด

7 4. การปฏิรูปในด้านใดของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบความ ล้มเหลว
42 4. การปฏิรูปในด้านใดของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบความ ล้มเหลว ค. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่าง ประเทศ ง. การปฏิรูปสังคมให้มีความเป็นเสรี ประชาธิปไตย

8 4. การปฏิรูปในด้านใดของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบความ ล้มเหลว
43 4. การปฏิรูปในด้านใดของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบความ ล้มเหลว ก. การปฏิรูประบอบการปกครอง ข. การปฏิรูปเศรษฐกิจในระบบตลาด

9 5. เหตุการณ์ใดถือเป็นการสิ้นสุดของ สหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ
44 5. เหตุการณ์ใดถือเป็นการสิ้นสุดของ สหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ ก. การก่อตั้งเครือรัฐเอกราช ข. การรัฐประหารของฝ่าย อนุรักษ์นิยม

10 5. เหตุการณ์ใดถือเป็นการสิ้นสุดของ สหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ
45 5. เหตุการณ์ใดถือเป็นการสิ้นสุดของ สหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ ค. การใช้สนธิสัญญาใหม่แห่งสหภาพ ง. การลาออกของประธานาธิบดี มีฮาอิล กอร์บาชอฟ

11 46 แบบทดสอบหลังเรียน

12 ก. ทำให้อำนาจของรัสเซียน้อยลง ข. ทำให้ประชาชนเรียกร้องเสรีภาพ มากขึ้น
47 1. นโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอย การมีผลต่อการล่มสลายของ สหภาพโซเวียตอย่างไร ก. ทำให้อำนาจของรัสเซียน้อยลง ข. ทำให้ประชาชนเรียกร้องเสรีภาพ มากขึ้น

13 48 1. นโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอย การมีผลต่อการล่มสลายของ สหภาพโซเวียตอย่างไร ค. ทำให้รัสเซียต้องเกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจโลก ง. ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์หมด บทบาทและความสำคัญ

14 ก. ทำให้อำนาจของรัสเซียน้อยลง ข. ทำให้ประชาชนเรียกร้องเสรีภาพ มากขึ้น
49 1. นโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอย การมีผลต่อการล่มสลายของ สหภาพโซเวียตอย่างไร ก. ทำให้อำนาจของรัสเซียน้อยลง ข. ทำให้ประชาชนเรียกร้องเสรีภาพ มากขึ้น

15 2. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตอย่างไร
50 2. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตอย่างไร ก. รัฐบริวารต้องการเอกราช ข. ประชาชนต้องการให้ประเทศ ชาติเจริญ

16 2. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตอย่างไร
51 2. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตอย่างไร ค. แนวคิดชาตินิยมทำให้คนศรัทธา ในศาสนา ง. ประชาชนเกิดความรักชาติมาก กว่าการจงรักภักดีต่อพรรค คอมมิวนิสต์

17 2. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตอย่างไร
52 2. แนวคิดชาตินิยมมีผลต่อการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตอย่างไร ก. รัฐบริวารต้องการเอกราช ข. ประชาชนต้องการให้ประเทศ ชาติเจริญ

18 53 3. หลักการเบรจเนฟมีส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านการปฏิรูปการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย ก. ต่อต้านเพราะส่งเสริมแนวคิด สังคมนิยม ข. สนับสนุนเพราะส่งเสริมแนวคิด ชาตินิยม

19 54 3. หลักการเบรจเนฟมีส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านการปฏิรูปการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย ค. สนับสนุนเพราะส่งเสริมแนวคิด ทุนนิยมแบบชาติตะวันตก ง. ต่อต้านเพราะจะแทรกแซงประเทศ อื่นหากส่งเสริมเศรษฐกิจแบบสังคม นิยม

20 55 3. หลักการเบรจเนฟมีส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านการปฏิรูปการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย ก. ต่อต้านเพราะส่งเสริมแนวคิด สังคมนิยม ข. สนับสนุนเพราะส่งเสริมแนวคิด ชาตินิยม

21 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ แสดงถึงการล่มสลายของสหภาพ โซเวียต
56 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ แสดงถึงการล่มสลายของสหภาพ โซเวียต ก. รัสเซียยอมเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ กับสหรัฐฯ ข. มีการเลือกตั้งในโปแลนด์ที่ทำให้ พรรคคอมมิวนิสต์หมดบทบาท

22 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ แสดงถึงการล่มสลายของสหภาพ โซเวียต
57 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ แสดงถึงการล่มสลายของสหภาพ โซเวียต ค. ประเทศเยอรมนีตะวันตกและตะวัน ออกรวมกันเป็นประเทศเดียว ง. ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินได้รับ เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซีย

23 5. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญในการ รัฐประหาร ค.ศ.1991 ของรัสเซีย
58 5. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญในการ รัฐประหาร ค.ศ.1991 ของรัสเซีย ก. รัสเซียใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซง รัฐบริวาร ข. รัสเซียเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น แบบคอมมิวนิสต์

24 5. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญในการ รัฐประหาร ค.ศ.1991 ของรัสเซีย
59 5. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญในการ รัฐประหาร ค.ศ.1991 ของรัสเซีย ค. ประชาชนพากันเดินขบวนเพื่อเรียก ร้องให้รัฐบาลปฏิรูปประเทศ ง. ทหารและพวกอนุรักษ์นิยมพยายาม ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มา จากการเลือกตั้ง

25 พบกันใหม่ เรื่อง : ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง
60 พบกันใหม่ เรื่อง : ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt 36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไรในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีปยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ ง. นโยบายกลาสต์-เปเรสตรอยกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google