งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย
การศึกษาผลของการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้า ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 3 รอบเช้า นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีสินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2) ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือ จำนวน 49 คน พบว่านักเรียนจะสนใจในการพูดคุยไม่สนใจเรียนสนใจแต่เพื่อนในขณะที่ครูสอน จึงทำให้ไม่สามารถตีราคาสินค้าคงเหลือ ได้ ผู้สอนจึงนำปัญหานักเรียนที่ไม่สนใจเรียนสนใจแต่เพื่อนมาทำการวิจัยเพื่อพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถในการตีราคาสินค้าคงเหลือ ได้ดียิ่งขึ้นตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3 ปัญหาการวิจัย จากที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจแก้ปัญหาเรื่อง การศึกษาผลการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีสินค้าของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 PMS 2/3 ภาคปกติ

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังสอน วิชาการบัญชีสินค้า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ

5 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ เลขที่ การประเมินผล D D2 ก่อนเรียน หลังเรียน 1 8 13 5 25 2 9 14 3 6 64 4 15 11 121 16 17 7 18 10 100 169 12 49 เลขที่ การประเมินผล D D2 ก่อนเรียน หลังเรียน 13 4 14 10 100 5 8 64 15 16 12 144 7 18 11 121 17 6 19 3 256 20 25 21 22 23 24

6 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ เลขที่ การประเมินผล D D2 ก่อนเรียน หลังเรียน 25 4 14 10 100 26 9 15 6 36 27 8 17 81 28 2 11 29 18 196 30 7 N = 30 X = 5.77 S.D. = 1.91 X = 15.37 S.D. = 1.99 ∑D = 288 ∑ D2 = 2,962

7 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลของการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้า การประเมินผล N ∑D ∑ D2 t-test ผลการเปรียบเทียบ 30 288 2,962 20.164** เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย t-test พบว่า t = ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99%

8 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 รอบเช้า วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน เกิดจากความคิดที่อยากจะพัฒนาผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงสนใจที่จะใช้รูปแบบการสอนเป็นการใช้ชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ ความถูกต้องและแม่นยำในการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ และนำรูปแบบนี้ใปทดลองใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

9 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยของการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 รอบเช้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยชุดฝึกทักษะเรื่อง “การตีราคาสินค้าคงเหลือ” ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google