งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
1. การ ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่ต้องดูแลและกลุ่มเสี่ยง 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในทีมสหวิชาชีพ 4. การค้นหา/เฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล 5. การวางแนวทางการป้องกันการเกิดโรคจากการทำงาน 6. การทบทวนปัญหาการเจ็บป่วยจากการทำงานไปใช้ในการวางแผนการจัดสุขภาพในสังคม

3 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
7. ระบบบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อความต่อเนื่องในการดูแล 8. จุดแข็ง/จุดอ่อนของทีมในการทำงาน 9. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงในหน่วยงานและการรายงานอุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความเสี่ยง แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 10. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 11. การมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน ลดภาวะเจ็บป่วยจากการทำงาน

4 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
12. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง 13. ความเหมาะสมในการสร้างและติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 14. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะจัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google