งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
26 มีนาคม 2558 ชื่อผลงานภาษาไทย TiTle in EnGlish ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่หนึ่ง ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สอง ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สาม ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สี่ ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่ห้า และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย โทร 0-2xxx-xxxx โทรสาร 0-2xxx-xxxx อีเมล์ บทคัดย่อ ตัวอย่างโปสเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดกรุณาปฏิบัติโดยเคร่งครัดเท่าที่จะทำได้ บทคัดย่อ ควรมีเพียงย่อหน้าเดียว และควรจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย 1. บทนำ โปสเตอร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A1 (รวมรูปและตาราง) และพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ Angsana New ซึ่งมีขนาดตามที่ระบุไว้ในแต่ละส่วน โปสเตอร์จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ชื่องาน วันที่ ของการประกวด (AN #36) ชื่อเรื่องภาษาไทย (AN #54 ตัวหนา) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (AN #54 ตัวหนา) ชื่อผู้ร่วมทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา (AN #36) สถาบัน ที่อยู่สถาบัน (AN #36) บทคัดย่อภาษาไทย (AN #36) เนื้อเรื่อง (บทนำ เนื้อความหลัก บทสรุป) (AN #36) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (AN #36) เอกสารอ้างอิง (AN #36) 2. คำแนะนำในการเขียนและพิมพ์ 2.1 คำแนะนำทั่วไป ให้ตั้งหน้ากระดาษเป็นขนาด A1 เท่านั้น และพิมพ์เป็นสองคอลัมน์ เนื้อความต้องไม่มีการเว้นบรรทัด เว้นแต่เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นได้ 1 บรรทัด และต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่หรือหน้าใหม่ 2.2 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เข้าร่วมประกวด การพิมพ์ชื่อเรื่องให้วางตำแหน่งกลางกระดาษแบบคอลัมน์เดี่ยว เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้ร่วมทีมและสถาบันให้วางไว้ใต้ชื่อเรื่องโดยวางกลางกระดาษแบบคอลัมน์เดี่ยวเช่นเดียวกัน 2.3 หัวข้อและหัวข้อย่อย หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยให้วางชิดขอบซ้าย การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหาให้ใช้เลขกำกับ โดยให้บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็นต้น ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนขึ้นหัวข้อใหญ่ใหม่ ส่วนหัวข้อย่อยไม่ต้องเว้นบรรทัด ให้แต่ละหัวข้อครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ บทคัดย่อ บทนำ แนวคิด วิธีการ อุปกรณ์ และระบบของอุปกรณ์ การทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และข้อเสนอแนะ 2.4 การเขียนสมการ ทุกสมการจะต้องมีลำดับหมายเลขกำกับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวา ตัวอักษรในสมการใช้แบบ Cambria Math #36 ตัวเอียง และควรจะเว้น 1 บรรทัดหลังสมการ 𝑥+𝑎 𝑛 = 𝑘=0 𝑛 𝑛 𝑘 𝑥 𝑘 𝑎 𝑛−𝑘 (1) 3. เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิงให้วางที่ส่วนท้ายของบทความตามตัวอย่างที่แสดงไว้ การอ้างถึงเอกสารอ้างอิงให้เขียนในวงเล็บดังนี้ [1], [2, 3] เป็นต้น 4. การทำรูปภาพและตาราง รูปภาพจะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจำเป็นจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจัดรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่กำหนดนี้

2 รูปที่ 1 ตัวอย่างการวางรูป
การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 26 มีนาคม 2558 รูปภาพลายเส้นควรใช้เส้นหมึกสีที่มีความชัดเจน ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็นภาพที่มีความคมชัด ควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ทุกภาพจะต้องมีหมายเลขและคำบรรยายภาพกำกับใต้ภาพ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีคำบรรยายกำกับตารางไว้เหนือตารางเสมอ และต้องมีความยาวไม่เกินกว่า 2 บรรทัด 5. การพิมพ์โปสเตอร์ การพิมพ์โปสเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมประกวด พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A1 ทั้งหมด 2 ชุด สำหรับใช้จัดแสดงในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 1 ชุด และวันนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการอีก 1 ชุด 6. สรุป โปสเตอร์ของท่านควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ร่วมทีมทุกท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการพิมพ์ เพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีคุณภาพดีที่จะใช้ในการประกวดได้ตามที่ทุกท่านปรารถนา รูปที่ 1 ตัวอย่างการวางรูป ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง รายละเอียดปลีกย่อยอื่นใดที่ไม่ได้ระบุหรืออธิบายไว้ในที่นี้ ให้จัดทำโปสเตอร์ใช้วิจารณญาณในการจัดการด้วยตัวของท่านเอง บนพื้นฐานของความเหมาะสมและสวยงาม 7. กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณผู้ร่วมการประกวดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนโปสเตอร์นี้ เอกสารอ้างอิง [1] Tawfiq, I., Vingh, T., and Chouychai, T., A New Approach to Impact Testing Instrumentation Using an Electronic Slave Hammer. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 11, No. 2, pp [2] Lodefier, K., Merci , B., Langhe, C.D, and Dick, E., Transition modeling with the SST turbulence model and intermittency transport equation. ASME Turbo Expo, Atlanta, Georgia, USA, June [3] Coupland, J., ERCOFTAC Classic Database. (accessed on May 2005). โหมด 1 A 2.7470x101 x101 B x101 x101 C x101 x101


ดาวน์โหลด ppt การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google