งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันรับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันรับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันรับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553

2 อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553
อาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดน่าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติประจำปี 2553 จำนวน 3 ราย ได้แก่

3 ระยะเวลาเป็น อสม.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 - ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 32 ปี
นายคำ เตลา อายุ ปี สาขาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ระยะเวลาเป็น อสม.ตั้งแต่ปี พ.ศ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 32 ปี

4 ผลงานเด่น 1.โครงการ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แปลตำรับยาโบราณ ซึ่งเป็นภาษาล้านนา ให้เป็นภาษาไทย และนำมาใช้ในการรักษาคนในชุมชน และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชน 2.โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาการนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร 3. โครงการ เพื่อช่วยเพื่อน (โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การอยู่ แบบพอเพียง ) ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองได้ยากลำบาก

5 นางยุพิน สีต๊ะสาร อายุ 46 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางยุพิน สีต๊ะสาร อายุ 46 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะเวลาเป็น อสม.ตั้งแต่ปี พ.ศ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 17 ปี

6 ผลงานเด่น 1.โครงการคนบัวใหญ่ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ของประชาชนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 3. โครงการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง ผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม 4.โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

7 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นายอเนก สิทธิ อายุ 43 ปี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระยะเวลาเป็น อสม.ตั้งแต่ปี พ.ศ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 8 ปี

8 ผลงานเด่น 1.การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนสุขภาพ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ปี 2. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 3. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด 4. การขับเคลื่อนและการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า 5. ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

9 วันรับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553

10

11

12 รางวัล ความภาคภูมิใจ ของ ทีมงาน และผู้สนับสนุน
รางวัล ความภาคภูมิใจ ของ ทีมงาน และผู้สนับสนุน

13

14


ดาวน์โหลด ppt วันรับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google