งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

2 คณะกรรมการ แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นายวิทวัส แสนสามารถ
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย นายวิทวัส แสนสามารถ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายชวลิต คำสอน คณะกรรมการชมรม อสม.แห่งประเทศไทย

3 คณะกรรมการ (เพิ่มเติม)
นางสาวมนวดี ประกายรุ้งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายพัฒนา พรมเผ่า อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๔๐

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยโสธร
ประวัติ อสม.สวาท สุวรรณกูฏ อายุ : ๔๙ ปี ระยะเวลาการเป็น อสม. : ๑๑ ปี การศึกษา: กศ.บ. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่: ๒๔ หมู่ ๗ บ้านสันติสุข ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร สวาท สุวรรณกูฏ

5 จุดเด่น ๑. ศูนย์การเรียนรู้เบาหวานและความดัน ๒. นวัตกรรม คือ ลานกะลา
๒. นวัตกรรม คือ ลานกะลา ๓. มีการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

6 ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี
สมจิต ชัยอภิชฌา ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี ประวัติ อสม.สมจิต ชัยอภิชฌา อายุ ๔๖ ปี ระยะเวลาการเป็น อสม. ๒๒ ปี การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยู่ ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

7 จุดเด่น ๑. นวัตกรรม “ขนาดต่อชีวิตพิชิตโรค”
๑. นวัตกรรม “ขนาดต่อชีวิตพิชิตโรค” ๒. การทำงานเป็นทีมตั้งแต่พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ๓. ครอบครัว มีจิตอาสาอย่างสูง ได้แก่ การเป็น อสม. ทั้งพ่อ แม่และบุตรชาย บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยทั้งครอบครัว ๔. ต้นทุนทางสังคมน้อย ได้แก่ การศึกษา ป.๖ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน

8 ภาคเหนือ : จังหวัดลำพูน
สมศักดิ์ ดวงวรรณา ภาคเหนือ : จังหวัดลำพูน ประวัติ อสม.สมศักดิ์ ดวงวรรณา อายุ ๔๓ ปี ระยะเวลาการเป็น อสม. ๑๓ ปี การศึกษา อนุปริญญา (ปวท.) โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ ที่อยู่ ๑๒๕/๒ หมู่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

9 จุดเด่น 1. นักจัดรายการวิทยุ
2. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพ” 3. โครงการด้านผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถดำเนินงานจนได้รับรางวัล

10 ภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง
ดวงใจ คงทอง ภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง ประวัติ อสม. ดวงใจ คงทอง อายุ ๓๖ ปี ระยะเวลาของการเป็น อสม. ๑๑ ปี การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยู่ ๑๔๑ หมู่ ๑๐ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

11 จุดเด่น ๑. นวัตกรรม “หนึ่งต่อห้าหรือเพื่อนช่วยเพื่อนในการสร้างสุขภาพ”
๑. นวัตกรรม “หนึ่งต่อห้าหรือเพื่อนช่วยเพื่อนในการสร้างสุขภาพ” ๒. มีการบูรณาการทำงานในทุกภาคส่วน ๓. หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค

12 ๑ อสม.สมจิต ชัยอภิชฌา ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๕๔
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ อสม.สมจิต ชัยอภิชฌา ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google