งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
Organization Excellence Model การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวเกณฑ์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA/TQA พ.ศ. 2548 ศุภชัย เมืองรักษ์ Center of Excellence Thailand Productivity Institute

2 Organization Excellence Model
1 WHY ? 2 WHAT ? 3 HOW ?

3 Organization Excellence Model
1 WHY ?

4 Organization Excellence Model
Square wheels

5 Organization Excellence Model
องค์กร ORGANIZATION

6 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
Organization Excellence Model ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน Strategic Management การจัดการ เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ให้องค์กร อยู่รอดยั่งยืน

7 ต้องมีบทบาทอย่างไรบ้าง ? เข้าใจในองค์กรดีพอหรือยัง ?
Organization Excellence Model ฝ่ายบริหาร ต้องมีบทบาทอย่างไรบ้าง ? เข้าใจในองค์กรดีพอหรือยัง ?

8 Management Frameworks Management & Improvement Tools
Organization Excellence Model Fusion Management Quality 0f Management Management Frameworks 7S MBNQA TQA PMQA TQM หลักธรรมะ 5S BM BSC KM SS TPM ISO HA HACCP HPH Management & Improvement Tools Quality Systems & Standards Management 0f Quality

9 Organization Excellence Model
2 WHAT ?

10 การจัดการแบบบูรณาการ ตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
Organization Excellence Model องค์ประกอบของ การจัดการแบบบูรณาการ ตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548

11 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 6. การจัดการ กระบวนการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

12 Organization Excellence Model
3 HOW ?

13 กระบวนบูรณาการ การบริหารองค์กร สู่ความเป็นเลิศ
Organization Excellence Model กระบวนบูรณาการ การบริหารองค์กร สู่ความเป็นเลิศ

14 Path to Competitiveness
Organization Excellence Model Path to Competitiveness กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง 1 ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย 9 2 วัดและประเมินผล การดำเนินงาน 8 3 ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ 7 4 วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว 6 5 เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วางแผนปฏิบัติ การประจำปี

15 Path to Competitiveness
Organization Excellence Model Path to Competitiveness การกระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ การหาความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย 1 9 2 ติดตาม และประเมินผล รายหน่วยงาน การประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ในภาพรวม 8 3 ระบบการติดตาม และประเมินผล 7 การทำ แผนกลยุทธ์ Strategic Plan 4 การเสริมศักยภาพ ด้วยการคัดสรร เครื่องมือหลัก 6 5 การทำ แผนปฏิบัติการ Action Plan

16 1 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน
การกระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง ศีกษาหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Organization Development วิเคราะห์ปัจจัยในองค์กร จำแนกกลุ่มบุคคล วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ปรับ หาทางแก้ไข 1.1 Change Management Action Plan

17 2 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน
การหาความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย ศีกษาหลักการของสายโซ่ของคุณค่า Value chain SIPOC Model ศึกษาหลักการสำรวจความ ต้องการลูกค้า Customer survey วิเคราะห์สายโซ่คุณค่า จำแนกกลุ่ม สำรวจหาความต้องการ วิเคราะห์ช่องว่าง สรุปภาพรวมองค์กร 2.1 Stakeholder Requirement & Satisfaction Report 2.2 Stakeholder Database Report

18 3 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน
การประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ในภาพรวม ศึกษาและประเมินตามเกณฑ์ PMQA แบบย่อ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ระดับคะแนน สรุปภาพรวมองค์กร 3.1 Pre - Assessment Report

19 4 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน การทำ
แผนกลยุทธ์ 4 ปีขององค์กร Strategic Plan วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน กำหนดทิศทาง สรุปเป้าหมายองค์กร 4.1 Strategy Map

20 5 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน การทำ
แผนปฏิบัติการ Action Plan กำหนดความรับผิดชอบ การนำแผนสู่การปฏิบัติ กระจายเป้าหมาย ทำแผนรายหน่วยงาน บูรณาการแผนและจัดลำดับความสำคัญ กำหนดตัววัด กำหนดตารางเวลา จัดสรรทรัพยากร แผนด้านบุคลากร แผนความเสี่ยง สำรอง 5.1 Strategy Matrix 5.2 Action Plan

21 6 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน
การเสริมศักยภาพ ด้วยการคัดสรร เครื่องมือหลัก ในการบริหาร Management Tools วิเคราะห์หาเครื่องมือที่เหมาะสม ศึกษาอบรม ทดลองใช้เครื่องมือ นำเครื่องมือไปปฏิบัติ 6.1 Management Tools 6.2 Action Plan

22 7 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน
ระบบการติดตาม และประเมินผล Performance Management ศึกษาหลักการประเมินผล กำหนดระบบประเมิน ระบุระบบตัววัด ทำห้องติดตามการดำเนินงาน 7.1 KPI Family 7.2 Evaluation Plan 7.3 Cockpit Room

23 8 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน ติดตาม
และประเมินผล ความก้าวหน้า รายหน่วยงาน Site Visit ศึกษาความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา อบรมสาระเพิ่มเติม ประเมินศักยภาพองค์กร นำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุง 8.1 Site Visit Report 8.2 Improvement Plan

24 9 Organization Excellence Model ขั้นตอน การเรียนรู้ การบ้าน
การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA ศึกษาเกณฑ์และการประเมิน จัดทีมงาน กำหนดตารางเวลา ประเมินรายหน่วยงาน บูรณาการผลประเมิน สรุปรายงาน นำเสนอบทเรียน 9.1 Organization Assessment Report 9.2 Project Presentation

25 Organization Excellence Model
ข้อตกลง เกณฑ์ประเมิน ความมุ่งมั่นผู้บริหาร % การมีส่วนร่วมของบุคลากร 30% ผลงานในแต่ละขั้นตอน % ผลประเมิน ผลต่ำกว่า 60% 1 ครั้ง = ใบเหลือง ผลต่ำกว่า 60% 2 ครั้ง = ใบส้ม ผลต่ำกว่า 60% 3 ครั้ง = ใบแดง การประเมินมีทั้งสิ้น ครั้ง

26 management and change first and technology are second ”
Organization Excellence Model “ It’s about management and change first ; measurement and technology are second ”

27 Organization Excellence Model
Q & A

28 ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ
Organization Excellence Model Center of Excellence ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Tel Fax


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google