งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 ไว้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ข้อสอบเป็นปรนัยมี 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 1.2 การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล ความสามารถในการใช้โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet Program) ในการสร้างแผ่นตารางทำการสำหรับป้อนข้อมูล สูตรคำนวณ และฟังก์ชั่นสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานการนำข้อมูลไปสร้างรายงานด้วยกราฟแบบต่าง ๆ โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.3 รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 2. การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งภาคความรู้ ความเข้าใจ และภาคความสามารถ โดยต้องทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google