งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Program) ในการผลิตเอกสาร รายงาน หนังสือ แผ่นพับ จดหมายเวียน โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ สมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) แบ่งออกเป็น 1 ระดับ " ระดับ 1 " หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำ หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ให้เป็นดังนี้ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ได้แก่ 1.1 ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.1.2 พื้นฐานและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 1.1.3 พื้นฐานความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.1.4 พื้นฐานการทำงานของระบบปฏิบัติการ 1.1.5 การเลือกใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์เอกสาร 1.1.6 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Software) 1.1.7 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1.2.1 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 1.2.2 จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล 1.2.3 การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ 1.2.4 การสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 1.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย์ และประหยัด

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google