งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 2 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธี การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับ รอง ว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 2 ไว้ดังต่อไปนี้ 2. การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 2 จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งการทดสอบความรู้และการทดสอบความสามารถโดย จะต้องทดสอบได้คะแนนการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และต้องทดสอบได้คะแนนรวม ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติสาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 2

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 2 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เป็นการทดสอบความรู้ ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละยี่สิบห้าของคะแนนทั้งหมด 1.2 การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนดลักษณะแบบทดสอบเป็นการทดสอบทักษะฝีมือโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตระดับ 2 ประกอบด้วย 3 สถานี คือ สถานีที่ 1 การเขียนแบบร่างโครงหลังคา สถานีที่ ๒ การตรวจสอบความพร้อมโครงหลังคาก่อนมุง สถานีที่ 3 การมุงหลังคาและติดตั้งอุปกรณ์หลังคาโดยใช้เวลาในการทดสอบ 6 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 180 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด 1.3 รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google