งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและจัดการภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้าน วิจารณ์ พานิช ยุทธศาสตร์การทำงานของกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและจัดการภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้าน วิจารณ์ พานิช ยุทธศาสตร์การทำงานของกรมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและจัดการภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้าน วิจารณ์ พานิช www.kmi.or.th http://thaikm.gotoknow.org ยุทธศาสตร์การทำงานของกรมฯ

2 ยุทธศาสตร์ หลัก มีหลายเป้า สมดุล สร้าง พลังทวีคูณ แต่ละเป้ามีการจัดการ & มีการจัดการที่แตกต่างกัน ร่วมมือกับ “ หุ้นส่วนเชิง ยุทธศาสตร์ ” (Strategic Partners)

3 แนวคิด / รูปแบบ ที่ ๑ กรมฯ เป็น “ คุณอำนวย ” (Facilitator) เข้าไปส่งเสริมการจัดการ ความรู้โดยชาวบ้าน เพื่อ ชาวบ้าน - ผู้รับบริการ - ผู้ให้บริการ ใช้ / ปฏิบัติ ลปรร. บันทึก ชาวบ้ าน

4 เป็นกระบวนการ จค. เพื่อ เป้าหมายชีวิตที่ดี / วิถี พอเพียง ของชาวบ้าน เป็น “ การเดินทาง / เรียนรู้ ” ผ่านการปฏิบัติ / ใช้งาน บรรลุผลเป็นระยะๆ & เรียนรู้ ร่วมกันในสังคมไทย

5 การศึกษาด้าน จค. ข้อมูลด้านการใช้ และใช้ซ้ำ (use & reuse) ความรู้ด้าน การแพทย์พื้นบ้าน โดย supply side & demand side ร้านยาไทย ร้านยาจีน หมอนวดไทย หมอนวดจีน การออกกำลังแบบต่างๆ การสร้าง ค. จากการปฏิบัติ

6 ข้อมูล / ความรู้ ด้าน “ ผู้ใช้ ” ขาดการรวบรวม ศึกษา ทั้งการใช้แบบไม่มีผู้ให้ บริการ และมีผู้ให้บริการ นำมา feedback ผู้ให้บริการ & กำหนดมาตรฐานของ บริการ / ผลิตภัณฑ์ ( มีความ หลากหลายบนฐานความรู้ ) customers – provider - regulator KM

7 แนวคิด / รูปแบบ ที่ ๒ กรมฯ เป็น “ ผู้จัดการ งานวิจัย ” (Research Manager) เพื่อชาวบ้าน ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ / วิจัย / วิชาการ เข้าไปต่อยอด ค. ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นจาก จค. และส่งกลับให้ชาวบ้าน ใช้ต่อ ช่วยให้ชาวบ้านมีภูมิ ปัญญาที่คมชัด / แม่นยำ ขึ้น วิจัยระบบ / สังคม / จริยธรรม ที่ช่วยส่งเสริม

8 แนวคิด / รูปแบบ ที่ ๓ กรมฯ เป็น “ ผู้จัดการ งานวิจัย ” (Research Manager) เชิงวิชาการ ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ / วิจัย / วิชาการ เข้าไปต่อ ยอด ค. ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น พัฒนาเป็น ค. สากล ตีพิมพ์ / จดสิทธิบัตร

9 แนวคิด / รูปแบบ ที่ ๔ กรมฯ เป็น “ ผู้จัดการ งานวิจัยและพัฒนา ” (R & D Manager) สู่ อุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม ในการพัฒนา ยา / ผลิตภัณฑ์ เชิง อุตสาหกรรม ผลิตจำหน่าย / จด สิทธิบัตร / ให้สิทธิเจ้าของ เดิม


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและจัดการภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้าน วิจารณ์ พานิช ยุทธศาสตร์การทำงานของกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google