งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทั่วไป พิพิธภัณฑ์. สังคม (COMMUNITY) บ้าน (Houses) อาคารที่พัก (Flats & Apartments) สวน (Gardens) สถานศึกษา (Education) โรงพยาบาล (Hospitals) ศาสนสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทั่วไป พิพิธภัณฑ์. สังคม (COMMUNITY) บ้าน (Houses) อาคารที่พัก (Flats & Apartments) สวน (Gardens) สถานศึกษา (Education) โรงพยาบาล (Hospitals) ศาสนสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทั่วไป พิพิธภัณฑ์

2 สังคม (COMMUNITY) บ้าน (Houses) อาคารที่พัก (Flats & Apartments) สวน (Gardens) สถานศึกษา (Education) โรงพยาบาล (Hospitals) ศาสนสถาน (Religion) การค้า (COMMERCE) ร้านค้า (Shops & Stores) ภัตตาคาร (Restaurants) โรงแรม (Hotels) สำนักงาน (Office buildings) ธนาคาร (Banks) สนามบิน (Airports) อุตสาหกรรม (IDUSTRY) โรงงาน (Industrial buildings) ห้องวิจัยทดลอง (Laboratories) โรงเกษตรกรรม (Farm buildings) การพักผ่อน (LEISURE) โรงภาพยนต์ (Theatres & Cinemas) พิพิธภัณฑ์ (Museums) พิพิธภัณ ฑ์ (Museum s) พิพิธภัณ ฑ์ (Museum s) )

3 ความหมายของ พิพิธภัณฑ์ สถาบันที่ตั้ง ขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัด แสดงวัตถุอันมี ความสำคัญทาง วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรม เพื่อ ประโยชน์ในการ รักษา ศึกษา ค้นคว้า และความ เพลิดเพลิน สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums) ICOM

4 ประเภทของพิพิธภัณฑ์ แบ่งตามความเป็นเจ้าของ 1 รัฐบาล ( แห่งชาติ จังหวัด ท้องถิ่น ) 2 เอกชน แบ่งตามลักษณะสิ่งที่จัดแสดงแขนงต่าง 1 ศิลป (Art museums) 2 ศิลปสมัยใหม่ (Modern Art Museums) 3 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ (Archaeology and History Museums) 4 ชาติพันธุวิทยาและพื้นเมือง (Ethnology and Folk Museums) 5 ธรรมชาติวิทยา (Natural Science Museums) 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museums of Science and Technology) 7 ส่วนภูมิภาค (Regional Museums) 8 เฉพาะเรื่อง (Specialized Museums)

5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ สถาน ประชาชน 1 เพื่อให้ เกิดความรู้ ทราบ ข้อเท็จจริงต่างๆ 2 เพื่อให้ เกิดความคิด เกิด จิตสำนึกในคุณค่าต่างๆ 3 เพื่อให้ เกิดความสุข ได้รับความ เพลิดเพลิน เยาวชน ส่งเสริม ใช้ความคิด ใช้เหตุผล ให้เห็น คุณค่า เกิดความสนใจในเรื่องที่จัดแสดง ฝึก ทักษะการค้นคว้า ศึกษา สร้างนิสัยในการหา ความรู้ตลอดเวลา เพิ่มรสนิยม

6 2 การจัดแสดง มีการที่ดี ทันสมัย ดึงดูด ความสนใจ เทคนิคการ นำเสนอสัมพันธ์กับวัตถุและเรื่องราว 1 สถานที่ จัดเตรียมความสดวกสบายแก่ ผู้ชมในพื้นที่สาธารณะ 3 เจ้าหน้าที่ มีการประสานงานเพื่อ ดำเนินงาน และบริการ เผยแพร่ จัด นิทรรศการ จัดบรรยายพิเศษ ทางวิชาการ 4 ความร่วมมือภายนอก ได้รับความ ร่วมมือจากภาครัฐหรือ เอกชน ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำเนินการพิพิธภัณฑ์

7 นิยาม และบทบาทพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์ ด้วยเทคนิคที่ ทันสมัย ไม่เน้นการเรียนรู้ที่ชิ้นวัตถุเพื่อรู้จักชิ้น วัตถุ แต่เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความมีชีวิตชีวา และความเพลิดเพลิน ไม่แยกตัวออกจากสังคมและ ชีวิตประจำวัน แต่จะต้องส่งเสริมให้ผู้คนมีสำนึกให้วิถีชีวิต ความ เป็นมาทั้งในและนอกท้องถิ่นของตน มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เพิ่มพูนองค์ความรู้ แก่คลังความรู้ นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการ เคลื่อนที่ นิทรรศการพิเศษ

8 ลักษณะของการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ยุค ใหม่ นำเสนอแก่นเรื่องราว (Thematic approach) แทนการเน้นแต่วัตถุ ( object - based ) ใช้แนวคิดแบบสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ชมและสิ่งแสดง (Interactive approach) พิจารณาเลือกใช้สื่อหลายประเภท (multi- medium for the exhibition )

9 แนวการนำเสนอเนื้อหา ใช้งานวิจัยเป็นพื้นฐานในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ จัดลำดับความคิด เพื่อสร้าง " แก่น เรื่องรวม " ( theme ) การเล่าเรื่อง (story telling) เกริ่นนำ - การเดินเรื่อง - การสร้างจุดเน้น - การ สรุป - การนำความคิด

10 แต่ละประเด็นคำนึงถึง Context เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ จุดประกายให้เกิดความใฝ่รู้ ง่าย ต่อการเรียนรู้ และความเข้าใจ ง่ายต่อการจดจำ และนำไปคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

11 การออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์ (Interior Design) พื้นที่ทั่วไป การออกแบบเชิงพื้นที่ (Spatial) การออกแบบสภาพแวดล้อม (Environment) พื้นที่ส่วนจัดแสดง การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition)

12 สำนักงาน ห้อง บรรยาย รับฝากของ จำหน่าย บัตร ติดต่อ สอบถาม สำนักงาน ห้อง บรรยาย รับฝากของ จำหน่าย บัตร ติดต่อ สอบถาม โถง พักคอย โถง พักคอย บริการสาธารณะ โทรศัพท์ ห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องสมุด บริการสาธารณะ โทรศัพท์ ห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องสมุด ส่วนจัดแสดง นิทรรศการถาวร ส่วนจัดแสดง นิทรรศการถาวร คลัง พิพิธภัณฑ์ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง คลัง พิพิธภัณฑ์ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง นิทรรศการ ชั่วคราว พื้นที่ทั่วไป (Function) เข้า ออก พื้นที่ใช้สอยและความสัมพันธ์ (Function diagram) พื้นที่จัดแสดง (Exhibition)

13 Room 3 Room 1Room 5 Room 4 Room 2 ลักษณะการจัดกลุ่ม ห้องจัดแสดง Room to Room Corridor to Room Central Hall to Room Room 1 Room 2Room 3 Room 4 Room 1 Room 2Room 3Room 4 Room 1 Room 2Room 3Room 4


ดาวน์โหลด ppt หลักการทั่วไป พิพิธภัณฑ์. สังคม (COMMUNITY) บ้าน (Houses) อาคารที่พัก (Flats & Apartments) สวน (Gardens) สถานศึกษา (Education) โรงพยาบาล (Hospitals) ศาสนสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google