งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 วัตถุประสงค์ของบทเรียน
A.L.T.C. 12/1 วัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. ระบุสภาพปัญหาในชุมชนได้ 2. บอกบทบาทของลูกเสือในการช่วยเหลือและบริการชุมชนได้ 3. อธิบายหลักการสำคัญของกิจกรรมที่จะนำไปแก้ไขปัญหา ของชุมชนได้

3 ความหมายของชุมชน ชุมชนหรือบุคคลที่มีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งรวมอยู่ด้วยกันในบริเวณแห่งหนึ่ง บุคคลในชุมชนแตกต่างกันในเรื่องของความรู้ ความประพฤติ ความขยันหมั่นเพียร การประกอบอาชีพและค่านิยมพื้นฐาน

4 ปัญหาของชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากข้อปฏิบัติของชุมชนนั้นเอง ปัญหาสำคัญที่มีอยู่ในชุมชน - ความยากจน - ความไม่รู้หนังสือ - ปัญหาสุขภาพ - การว่างงาน - ปัญหาเด็กวันรุ่น ฯลฯ

5 ความเกี่ยวพันระหว่างลูกเสือกับชุมชน
กองลูกเสือตั้งอยู่ในชุมชน กองลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กองลูกเสือทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน กองลูกเสือควรมีความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีอยู่ในชุมชน

6 บทบาทลูกเสือในการช่วยเหลือชุมชน
ตามวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของลูกเสือ ช่วยเหลือสังคม ชุมชน เกี่ยวกับเรื่องเด็ก หรือคนพิการในชุมชน การให้บริการชุมชน (ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ) ช่วยในการพัฒนาชุมชน

7 รวบรวมปัญหา เพื่อพัฒนา
A.L.T.C. 12/3 เข้าใจปัญหาของชุมชน 1 การประเมินผล 5 รวบรวมปัญหา เพื่อพัฒนา 2 ปฏิบัติตามแผน 4 3 ร่วมกันวางแผนแก้ไข

8 1. จัดรวมเป็นกลุ่มตามพื้นฐานเศรษฐกิจ มีโครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม
A.L.T.C. 12/5 1. จัดรวมเป็นกลุ่มตามพื้นฐานเศรษฐกิจ มีโครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม 2. พัฒนาลักษณะของกลุ่มให้เด่นชัด 3. ให้ได้รับการฝึกอบรม 4. สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรภายใน และภายนอกชุมชน 5. ส่งเสริมให้ทำงานในชุมชนนั้น ๆ

9 ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ผลทางตรง ผลทางอ้อม

10 งานภาคปฏิบัติความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือกับชุมชน
A.L.T.C. 12/7 งานภาคปฏิบัติ ให้กลุ่มของท่านเสนอหัวข้อของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของท่าน 1 ปัญหา แล้วร่วมประชุมกัน และวางแผนจัดทำโครงการ เพื่อแก้ปัญหา นั้นด้วยกระบวนการลูกเสือ

11 ลูกเสือมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ดังนี้
A.L.T.C. 12/4 ลูกเสือมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ดังนี้ 1. สำรวจสภาพปัญหาแวดล้อมในชุมชน 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาแวดล้อมในชุมชน 3. คิดหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหาก่อนการตัดสินใจ 4. กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอน 5. ลงมือแก้ไขปัญหาตามแผนโดยการทำงานเป็นกลุ่ม 6. ประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขทันทีทันใด 7. ปรับปรุงกระบวบการ วิธีการ และเลือกปัญหาที่จะแก้ไขต่อไป

12 ด้วยความขอบคุณ สวัสดีครับ
A.L.T.C. 12/4 ด้วยความขอบคุณ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google