งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วบอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน ได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. Let’s talk! Look at the pictures and answer the questions. 1. How dangerous is each of the types of pollution represented here? 2. What solutions are there for each of them?

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Which is the most common form of pollution in your country? 4. How does it effect the pollution? 5. What is being done about it? 6. Is the situation getting better or worse?

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Possible answers: 1. Air pollutions affects the respiratory system, water pollution affects the waterworks system, and noise pollution affects the hearing system. 2. Keep the air and water clean, use natural gas.

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Air pollution and water pollution. 4. People are sick from the toxic hazardous chemical substance. 5. Pollution should be controlled. 6. Some are better, others are worst.

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1.2 Ask and answer these questions in pairs. 1. What is the greatest environmental problem the world is facing today? 2. Do you think international cooperation is helping to improve the environment? 3. What can we do to save our environment?

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Possible answers: 1. Air pollution is the greatest environment problem. 2. Yes. 3. Use natural gas instead of fuel.

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ imp act crop clim ax simula tion meteoro logist cora l evide nce exis t prev en t issu es capr ice subt le

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Questi ons: 1. What is the story about? 2. What is EL NINO? 3. How does it affect the world? 4. Can we protect ourselves from those phenomena?

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Disa ste r floo ds hurric anes droug ht

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement true or false. 1. Global warming is a popular topic among environmentalists.

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. “El Nino” is not a very important phenomenon. 3. Gilbert Walker discovered “El Nino”. 4. The name “El Nino” does not have any significance.

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. “El Nino” creates bad weather. 6. “El Nino” occurs every seven years. 7. “El Nino” is a recent phenomenon.

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 8. All “El Nino” cycles are identical. 9. “El Nino” is related to the world climate system.

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.1 Read the text and mark each statement true or false. 1. Global warming is a popular topic among environmentalists. T

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. “El Nino” is not a very important phenomenon. F 3. Gilbert Walker discovered “El Nino”. F 4. The name “El Nino” does not have any significance. F

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. “El Nino” creates bad weather. F 6. “El Nino” occurs every seven years. F 7. “El Nino” is a recent phenomenon. F

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 8. All “El Nino” cycles are identical. F 9. “El Nino” is related to the world climate system. T

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.2 Read the text and mark the correct answer 1.Robert Zamora is ………………... a. Peruvian b. British c. American

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Robert Zamora is ………………... a. a student b. a teacher c. a Peruvian fishermen

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. “El Nino” …… the Pacific Ocean. a. causes bad weather in b. has nothing to do with c. is a change in conditions in

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Weather records are …….. when “El Nino” began. a. able to establish b. unable to establish c. useful in establishing

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Trees and coral reefs …….. by “El Nino”. a. show the damage caused b. are unaffected c. record climate changes provoked

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. As a result of their research, scientists believe “El Nino”: a. always behaves the same way b. is simple and self-contained c. is complex, with certain variations

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. Robert believes the responsibility for doing something about “El Nino” is: a. the Peruvians’ b. everyone’s c. The Americans’

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 8. “Their”, in line 11, refers to: a. “El Nino” b. temperatures and atmospheric conditions c. Peruvian fishermen

29 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. “His”, in line 31, refers to: a. Sir Gilbert Walker b. “El Nino” c. India

30 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 10. “Ours”, in line 45, refers to: a. environmentalists b. students c. everyone

31 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.2 Read the text and mark the correct answer 1.Robert Zamora is ………………... a. Peruvian b. British c. American

32 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Robert Zamora is ………………... a. a student b. a teacher c. a Peruvian fishermen

33 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. “El Nino” …… the Pacific Ocean. a. causes bad weather in b. has nothing to do with c. is a change in conditions in

34 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Weather records are …….. when “El Nino” began. a. able to establish b. unable to establish c. useful in establishing

35 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Trees and coral reefs …….. by “El Nino”. a. show the damage caused b. are unaffected c. record climate changes provoked

36 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. As a result of their research, scientists believe “El Nino”: a. always behaves the same way b. is simple and self-contained c. is complex, with certain variations

37 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. Robert believes the responsibility for doing something about “El Nino” is: a. the Peruvians’ b. everyone’s c. The Americans’

38 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 8. “Their”, in line 11, refers to: a. “El Nino” b. temperatures and atmospheric conditions c. Peruvian fishermen

39 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. “His”, in line 31, refers to: a. Sir Gilbert Walker b. “El Nino” c. India

40 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 10. “Ours”, in line 45, refers to: a. environmentalists b. students c. everyone


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google