งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่าง อื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่าง อื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่าง อื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 สิงหาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่ง รุนแรงและเรื้อรัง พ. ศ. 2549

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ข้อ 4 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่าง อื่นซึ่งรุนแรง หมายถึง การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (1) ต้องมีการผ่าตัดมากกว่า 1 ตำแหน่ง หรือมีการผ่าตัดมากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไป  (2) มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษา ตัวในหอผู้ป่วยหนัก และใช้เครื่องช่วยหายใจ ไม่น้อยกว่า 5 วัน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  (3) มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษา ตัวในหอผู้ป่วยหนัก โดยไม่ใช้เครื่องช่วย หายใจไม่น้อยกว่า 10 วัน  (4) ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด และ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการผ่าตัด แก้ไขหรือรักษาทางยาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 วัน  (5) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ส่วนของ ดวงตา ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด  (6) บาดแผลระดับ 3 จากสาเหตุไฟไหม้ น้ำ ร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟ้า ระเบิด ซึ่งเกิดแก่อวัยวะของร่างกาย หรือความรุนแรงของบาดแผล ดังต่อไปนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ( ก ) ใบหน้า หรืออวัยวะเพศ  ( ข ) มือที่ต้องทำศัลยกรรมตกแต่ง  ( ค ) บาดแผลที่จำเป็นต้องดมยากเพื่อทำ แผลมากกว่า 3 ครั้ง  ( ง ) บาดแผลเกินกว่าร้อยละ 10 ของร่างกาย  (7) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ต้องมี วิธีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ตาม ความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 5 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่าง อื่นซึ่งเรื้อรัง หมายถึง การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการ รักษายาวนาน โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง ใด ดังต่อไปนี้  (1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่จำเป็นต้อง ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องใช้เวลามากกว่า 180 วัน  (2) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวใน โรงพยาบาลมากกว่า 30 วัน  (3) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ต้องมี วิธีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือต้อง รักษาตลอดชีวิตตามความเห็นของ คณะกรรมการการแพทย์

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่าง อื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google