งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างองค์การส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างองค์การส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างองค์การส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข)
กพท. สำนักตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน โครงการพิเศษ อพท. งานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และเสริม ภาพลักษณ์องค์การ สำนักบริหารกลาง งานการเงิน การบัญชี และงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานกฎหมายและพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเลขานุการและ บริหารทั่วไป สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน งานแผนยุทธศาสตร์ องค์กรและงบประมาณ งานติดตามและ ประเมินผล งานบริหารองค์ความรู้ งานวิเทศสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ แหล่งท่องเที่ยว งานจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษ งานสนับสนุนการจัดทำ แผนแม่บท งานพัฒนาธุรกิจและ บริการ งานสร้างสรรค์การ ท่องเที่ยว งานเสริมสร้างศักยภาพ การท่องเที่ยว งานสร้างเครือข่ายการ มีส่วนร่วม งานวิชาการท่องเที่ยว

3 โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบบทบาทบูรณาการ
คณะที่ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) คณะที่ปรึกษา ผจก.พพ.๔ (๑ อัตรา) รอง ผจก.พพ.๔ (๑ อัตรา) ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน (๖ อัตรา) (๘ อัตรา) งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน งานมวลชนสัมพันธ์ งานประสานการพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5 สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕)
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕) คณะที่ปรึกษา ผจก.พพ.๕ (๑ อัตรา) รอง ผจก.พพ.๕ (๑ อัตรา) ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน (๖ อัตรา) (๘ อัตรา) งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน งานมวลชนสัมพันธ์ งานประสานการพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างองค์การส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google