งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 175 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 36 คนบุคลากรสายสนับสนุน 139 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 64 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 44.24 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 49 ปี (Mode) มัธยฐาน 46 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 30-34 และ 45-49 ปี ตามลำดับ กลุ่ม บุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคลากรที่ อายุน้อย ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสเกิดปัญหาที่กลุ่ม บุคลากรอายุน้อยไม่สามารถทดแทนบุคลากรที่อายุ มากได้เมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 64 Min 24 Avg. 44.24 Sd. 10.21 critical

4 Max 64 Min 29 Avg. 48.97 Sd. 10.11 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันโภชนาการ

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google