งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ
นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

2 ผังการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ประเภทบริหาร ว9/35 , ว3/48 ว16/38 ทรงคุณวุฒิ บริหารสูง ว22/40 ประเภททั่วไป อำนวยการสูง ว9/35 ว22/40 ว22/40 ว9/35 ว16/38 ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ว9/35 ว9/44 บริหารต้น ว16/38 อำนวยการต้น ว13/49 , ว11/42, ว9/44 ว22/40 ว22/40 ว9/44 ว22/40 อาวุโส ว10/48 ชำนาญการพิเศษ ว22/40 ว9/35 ว9/35 ว22/40 ชำนาญงาน ชำนาญการ ยกเว้นสายงานแพทย์ / ทันตแพทย์ ว5/36 ว6/36 11 ว  11 บส. ว9/35 10 ว  11 บส. ว22/40 10 ว  10 บส. ว9/35 ว34/47 ว10/48 ปฏิบัติงาน ว7/34, ว12/33 ว5/36, ว15/47 ว4/48 ปฏิบัติการ 11 ว  10 บส. ว9/35 เจ้าตัวยินยอม ว7/52 ว11/52 ว16/52 การย้ายในประเภทเดียวกันใช้ ว9/35 , ว34/47 , ว16/38 , ว16/48

3 การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
ว 220/17 ต.ค. 51 ระดับเชี่ยวชาญ ว 16/38 (ตำแหน่งว่าง 1 ต.ค. 51) ว 5/46 ขั้นตอนที่ 3 ระดับ ชำนาญการพิเศษ ว 22/40

4 การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
มติ ก.พ. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /43 ลว. 29 เม.ย. 52 หนังสือ สป. ที่ สธ /ว 103 ลว. 21 พ.ค. 52 ขั้นตอนที่ 3

5 การเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
1. เฉพาะใน รพศ. / รพท. / สสจ. 2. มีคุณสมบัติตาม spec นักจัดการงานทั่วไป - มีวุฒิปริญญาตรี - เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 4 ปี - ให้เทียบระดับตาม ว 12/51 - เฉพาะการแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ ว 19/51

6 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51 ระดับ 1-4 ประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน (O1) ระดับ 5-6 ชำนาญงาน (O2) ระดับ 7-8 อาวุโส (O3) ระดับ 9 ขึ้นไป ทักษะพิเศษ (O4) ระดับ 3-5 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ (K1) ระดับ 6-7 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ชำนาญการ (K2) ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ชำนาญการพิเศษ (K3) ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 เชี่ยวชาญ (K4) ระดับ ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ทรงคุณวุฒิ (K5)

7 การเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/48 ลว. 2 มิ.ย. 52 2. หนังสือ สป. ที่ สธ /ว 137 ลว. 17 มิ.ย. 52

8 การเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
3. คัดเลือก / ออกคำสั่ง ภายใน 30 กันยายน 2552 4. ใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 22/40 5. จังหวัดดำเนินการตาม ว 5/46 ข้อสังเกต คณะกรรมการสรรหาเบื้องต้นของจังหวัด

9 ปัญหาที่พบ 1. รับโอน - ตำแหน่ง K2 – K3 ต้องคัดเลือกตาม ว 10 / 48 - ตำแหน่ง O2 ต้องคัดเลือกตาม ว 34 / 47 2. บรรจุกลับข้าราชการ (ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) - เทียบตาม ว 12 / 51

10 ปัญหาที่พบ 3. อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
- ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 - ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

11 ปัญหาที่พบ - ต้องถึงลำดับที่สอบได้ - ตำแหน่งต้องว่าง
4. การบรรจุสอบแข่งขันได้ - ต้องถึงลำดับที่สอบได้ - ตำแหน่งต้องว่าง

12 ปัญหาที่พบ 5. การย้ายเปลี่ยนสายงานแพทย์ - ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ
5. การย้ายเปลี่ยนสายงานแพทย์ - ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ - ย้อนหลังตั้งแต่วันที่มารายงานตัวที่ สป.

13 จบแล้วค่ะ....


ดาวน์โหลด ppt การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google