งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยีนและโครโมโซม ครูจุมพล คำรอต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยีนและโครโมโซม ครูจุมพล คำรอต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยีนและโครโมโซม ครูจุมพล คำรอต
ครูจุมพล คำรอต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

2 รู้หรือไม่? การแบ่งเซลล์มีกี่ประเภท

3 การค้นพบสารพันธุกรรม
“เฟรดิช มีเชอร์” ค้นพบสารในนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยธาตุ “ไนโตรเจน” และ “ฟอสฟอรัส” เค้าเรียกสารนี้ว่า“นิวคลีอิน”(nuclein) ต่อมาพบว่าสารนี้มีสมบัติเป็นกรด จึงเรียกว่า “กรดนิวคลีอิก”(nucleic acid) เฟรดิช มีเชอร์

4 การทดลองของ “เฟเดอริก กริฟฟิท”

5 นักวิทยาศาสตร์ 3 คน คือ “แอเวอรี” “แมคลอยด์” และ “แมคคาร์ที” คือนักวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า“DNA เป็นสารพันธุกรรม” ลบล้างความเชื่อเดิมๆที่ว่า โปรตีนคือสารพันธุกรรม

6 โปรตีเอส(protease) โปรตีน ตาย!!! RNA RNase ตาย!!! DNA DNase ไม่ตาย!!!

7

8 โครโมโซม(chromosome)

9

10

11 ส่วนประกอบของโครโมโซม
วิดีโอ

12 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
DNA เป็นพอลิเมอร์ ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ ที่เรียกว่า “นิวคลีโอไทด์”(nucleotide)

13 น้ำตาลไรโบส น้ำตาลดีออกซีไรโบส

14

15 Phosphodiester bond

16

17

18 Erwin chargaff กฎของชาร์กาฟฟ์

19 โครงสร้างของ DNA

20

21 แบบจำลองของ วัตสันและคริก
“พอลีนิวคลีโอไทด์ 2 สาย เรียงสลับทิศกัน และพันกันบิดเป็นเกลียวคู่(double helix) เวียนขวาตามเข็มนาฬิกา เบส A ของ สายหนึ่งตรงกับ T ของอีกสายหนึ่ง และ เบส C ของสายหนึ่งตรงกับ G ของอีกสาย หนึ่งเสมอ เบสในแต่ละสายของ DNA ที่ เป็นเบสคู่สม(complementary base pair) ยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน

22 สมบัติของสารพันธุกรรม
1.ต้องสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้โดยมีลักษณะเหมือนเดิม 2.สามารถควบคุมให้เซลล์สังเคราะห์สารต่างๆเพื่อแสดงลักษณะ ทางพันธุกรรม 3.อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจก่อให้เกิด ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม

23 (DNA replication หรือ DNA duplication)

24 วิดีโอ

25 “DNA เป็นสารพันธุกรรม เพราะ DNA สร้างโปรตีน”
..... โปรตีน RNA

26 การสังเคราะห์ mRNA, การถอดรหัสพันธุกรรม (Transcription)

27 RNA มีนิวคลีโอไทด์ที่ประกอบด้วยเบส 4 ชนิด คือ
A (Adenine) U (Uracil) C (Cytosine) G (Guanine)

28 RNA มี 3 ชนิด mRNA rRNA tRNA

29

30

31 การสังเคราะห์โปรตีน, การแปลรหัสพันธุกรรม (Translation)

32 วิดีโอ

33

34

35 Start codon คือ AUG Stop codon คือ UAA , UAG และ UGA


ดาวน์โหลด ppt ยีนและโครโมโซม ครูจุมพล คำรอต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google