งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางบุญเรือน ศรีเพ็ชร นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางบุญเรือน ศรีเพ็ชร นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางบุญเรือน ศรีเพ็ชร นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางบุญเรือน ศรีเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

2 ปัญหาในการวิจัย 1. ปัญหาในการเรียนที่ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการแสดงออกเรื่องบุคลิกภาพที่ถูกต้อง 2. นักศึกษาขาดทักษะในความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี 3. นักศึกษามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ในการพูดสนทนา และการแสดงออกด้านท่าทางประกอบ 4. นักศึกษาขาดความสนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญจึงทำให้ละเลยเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 70/70 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สื่อ CAI) เรื่อง ความรู้เบื้องต้องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

4 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

5 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

6 สรุปผลงานวิจัย 1. ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสูงขึ้น 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 3. ผลวิเคราะห์ความพึงใจที่มีต่อการจัดการการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

7 จบการนำเสนอ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt นางบุญเรือน ศรีเพ็ชร นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google