งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถา ม เรามาทำอะไร ? ที่นี่กัน แผนการสอน ปีการศึกษา 2548 322 361 Computer Systems Architecture สถาปัตยกรรมระบบ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถา ม เรามาทำอะไร ? ที่นี่กัน แผนการสอน ปีการศึกษา 2548 322 361 Computer Systems Architecture สถาปัตยกรรมระบบ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถา ม เรามาทำอะไร ? ที่นี่กัน

3 แผนการสอน ปีการศึกษา 2548 322 361 Computer Systems Architecture สถาปัตยกรรมระบบ คอมพิวเตอร์

4 3 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) เงื่อนไขรายวิชา 320 121 Comp. Organ. and Assembly Lang. สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก ภาคเรียนที่เปิดสอน ภาคเรียนต้น

5 4 เวลา เรียน ปกติ TT 9:00 - 10:30 น. SC.6103 สมทบ MW 16:30 - 18:00 น. UNIT-A

6 5 คำอธิบาย รายวิชา หลักมูลการแทนข้อมูล การแทนเชิงกายภาพ สถาปัตยกรรมหน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับเข้า - ส่งออก องค์ประกอบระบบ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมแบบ มัลติโพรเซสเซอร์ การประมวลผลแบบขนาน และ ซูเปอร์ คอมพิวเตอร์

7 6 คำอธิบาย รายวิชา Fundamental data representation; physical representation: CPU, memory, and I/O architectures; computer system components; multiprocessor architectures; parallelism and supercomputers.

8 7 วัตถุประสงค์ รายวิชา หลักการของการแทนค่าข้อมูล และเชิงกายภาพ สถาปัตยกรรมของ CPU, Memory และ I/O องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ทั่วไป สถาปัตยกรรมของระบบ Multiprocessor และ Supercomputer การประมวลผลแบบขนาน

9 8 หัวข้อเนื้อหาที่สอน บทที่ 1 Digital Logic & Boolean Algebra บทที่ 2 Data Representation & Computing บทที่ 3 Registers & Memory บทที่ 4 I/O & Secondary Storage Devices

10 9 หัวข้อเนื้อหาที่สอน ( ต่อ ) บทที่ 5 CPU : Central Processing Units บทที่ 6 System Organization บทที่ 7 Parallel Processing and supercomputer บทที่ 8 Softwares

11 10 วัสดุและอุปกรณ์การสอน เอกสารคำสอนรายวิชา 322 361 แผ่นใส แผ่นภาพ รูปภาพ ตัวอย่าง ชิ้นส่วนจริงเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาการสอน http://www.cs.kku.ac.th/ ~apisak / 322361

12 11 กิจกรรมและวิธีการ สอน บรรยาย โดยผู้สอน และ วิทยากรพิเศษ อภิปรายในชั้นเรียน โดย นักศึกษา รายงานผลที่ศึกษา เพิ่มเติม - สัมมนา โดย นักศึกษา

13 12 การประเมินผล ทดสอบย่อย 2 ครั้ง 10% รายงาน & อภิปราย 10% Midterm 30% Final 50% รวม 100%

14 13 เอกสารอ้างอิง อำไพ พรประเสริฐกุล Introduction to Computer Organizations SUM System Co.Ltd., 2542.

15 14 เอกสารอ้างอิง Hamacher, V. Carl, Vranesic, Zvonko G. and Zaky, Safwat G. Computer Organization 4 th ed. Singapore : McGraw- Hill, 1996.

16 15 เอกสารอ้างอิง Hayes, John P. Computer Architecture and Organization 3 rd ed. Malaysia : McGraw- Hill, 1998.

17 16 เอกสารอ้างอิง Stalling, William Computer Organization & Architecture : Designing for Performance 6 th ed. New Jersey : Prentice-Hall 2003.

18 17 เอกสารอ้างอิง Stalling, William Computer Organization & Architecture : Designing for Performance 7 th ed. New Jersey : Prentice- Hall 2005. Launch on 27 June 2005

19 18 เอกสารอ้างอิง Williams, Rob Computer Systems Architecture : A Networking Approach UK : Pearson Education Addison- Wesley, 2001.

20 19 et c.

21 20 ผู้สอน อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน SC.6310 ชั้น 3 อาคาร SC.06 โทร. 043-362189-91, 2232, 2242 ต่อ 310 โทรสาร. 043-342910 E-Mail apisak@kku.ac.th Web http://www.cs.kku.ac. th

22 21 ข้อพึงปฎิบัติในการเข้า เรียน ลงชื่อในใบรายชื่อเข้า เรียนทุกครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่งกายตามระเบียบ มหาวิทยาลัย ควรศึกษาเพิ่มเติมหลัง ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

23 เชิญรับ ความสำราญได้ ณ บัดนี้

24 23 Review Computer Organization –Hardware –Software –Data –People

25 24 Review Assembly Language –Registers –Machine Instructions –Instruction Types & Format –Programming


ดาวน์โหลด ppt คำถา ม เรามาทำอะไร ? ที่นี่กัน แผนการสอน ปีการศึกษา 2548 322 361 Computer Systems Architecture สถาปัตยกรรมระบบ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google