งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภาค๑)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภาค๑)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภาค๑)
อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสื่อ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

2 เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง
ทำความรู้จักกับไอซีที กฎหมาย จรรยาบรรณ หมายถึง ??? บุคคลในโลกไอซีที หลักการพื้นฐานทาง กฎหมายอาญา กรณีศึกษาเรื่อง การ เจาะระบบ กรณีศึกษาเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาเรื่อง หมิ่นประมาท กรณีศึกษาเรื่อง สื่อ ลามก แนวคิดเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของหน่วยงาน ภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการ ประกอบการไอซีที

3 ทั่วไป (๑) ทำความรู้จักกับไอซีที (๒) บุคคล (๓) กฎหมายไอซีที (๔) หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา

4 Information Communication Technology
มีอะไรบ้างและทำอะไรบ้าง

5 เราทำอะไรในโลกไอซีที จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกติกา
วัตถุ (ข้อมูล) การกระทำ รูปแบบ ดัก เจาะ Website ภาพ อักษร เปลี่ยน ทำซ้ำ Web board เสียง ลามก วีดีโอ Chat หมิ่นประมาท Web blog ไวรัส ซอฟท์แวร์ ล่อลวง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกติกา

6 ผู้รับสื่อ มาเป็นผู้สร้างสื่อ E Society  Social Network  U Society
โลกอินเทอร์เน็ตในวันนี้ WEB 1.0  2.0 WiMax ผู้รับสื่อ มาเป็นผู้สร้างสื่อ Technology Convergence Website Webboard Webblog E Society  Social Network  U Society

7 กติกา คือ ... ? จรรยาบรรณ กฎหมาย
ธรรมเนียม แนวประพฤติ ปฏิบัติ ในการใช้ที่ดี พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดเรื่องศาสนา จริยธรรม สิทธิ เสรีภาพ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ของมนุษย์

8 แนวคิดของกฎหมาย คือ ... ? มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน

9 กฎหมาย มาจาก ??? เกิดขึ้นจากการสั่งสมทางประวัติศาสตร์
เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เอง เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เพราะพระเจ้าประทานให้ เป็นคำสั่งของรัฐาธิปตย์และมีกระบวนการทางนิติบัญญัติ เกิดขึ้นจากการสั่งสมทางประวัติศาสตร์

10 การบัญญัติขึ้นเฉพาะกิจ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
กฎหมาย มาจากไหน ??? บ่อเกิดของกฎหมาย จารีตประเพณี การใช้ของนักกฎหมาย การบัญญัติขึ้นเฉพาะกิจ เหตุผลตามธรรมชาติ เหตุผลประชาชาติ เหตุผลของรัฐ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ลายลักษณ์อักษร

11 จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค

12 กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธุรกิจ สังคม (๑) พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๔๔ (๒) พรบ.ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ... (๓) พรบ.โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ... (๔) พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (๕) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... (๖) พรบ. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ พ.ศ..

13 บุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต ???
Facebook.com

14 ME.in.th MOC  Tricast.co.th

15

16 (๒) ผู้ให้บริการด้านโครงข่าย
(๑) เว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ ผู้ออกแบบ (๔) ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Facebook.com (๕) ผู้ประกอบการอื่น (๒) ผู้ให้บริการด้านโครงข่าย Webserver Webhosting CAT TOT True Dtac GSM ISP (๓) ผู้ใช้บริการ Real Man Virtual Man

17 ปราบปราม ควบคุม ส่งเสริม
กฎหมายที่มีผลต่อการกระทำ ฝ่ายเจ้าของเว็บไซต์ ปราบปราม ฝ่ายผู้ใช้บริการ USER ควบคุม ฝ่ายผู้ให้บริการด้านโครงข่าย ส่งเสริม ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ การกระทำของบุคคลเหล่านั้น ผู้ประกอบการอื่น

18 หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา
องค์ประกอบภายนอก องค์ประกอบภายใน ผู้กระทำ การกระทำ ผลการกระทำ วัตถุการกระทำ เจตนา ประมาท ประสงค์ต่อผล เล็งเห็นผล ไม่เจตนา แต่ขาดความระมัดระวังที่ต้องมี ใช้ความระมัดระวังได้ แต่ไม่ได้ใช้


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภาค๑)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google