งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหนังสือราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหนังสือราชการ
คณิน อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

2 เอกสารประกอบการบรรยาย
การร่างหนังสือราชการ รูปแบบหนังสือราชการ มจร. โครงสร้างของหนังสือราชการ มจร. เวบบล๊อก การเขียนหนังสือราชการ เวบบล๊อก การติดตั้งและใช้ตัวอักษรมาตรฐานราชการไทย

3 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2545 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

4 หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ : แบบ มจร 002.1)
หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ : แบบ มจร 002.1) รูปแบบ โครงสร้าง

5 หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น (บันทึก : แบบ มจร 006.16)
รูปแบบ โครงสร้าง

6 หนังสือราชการภายนอก (ภาษาไทย : แบบ มจร 001.1)
รูปแบบ โครงสร้าง

7 หนังสือสั่งการ (คำสั่ง : แบบ มจร 004.1)
รูปแบบ โครงสร้าง

8 หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ : แบบ มจร 005.1)
รูปแบบ โครงสร้าง

9 การเขียนหนังสือราชการ
ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา ถูกความนิยม

10 ข้อกำหนด คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย จ่าหน้าซอง แนวปฏิบัติท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หน้า การลงชื่อ ตำแหน่ง แนวปฏิบัติท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หน้า

11 เนื้อเรื่องของหนังสือราชการภายนอก
ฉบับแรก ขึ้นต้นว่า “ด้วย....” , “เนื่องจาก....” หนังสือโต้ตอบ ขึ้นต้นว่า “ตาม....นั้น” , ตามที่....นั้น” “อนุสนธิ.... นั้น”

12 ข้อระวังพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยคอมพิวเตอร์
การตั้งระยะบรรทัด (หน้า 10 การร่างหนังสือราชการ) การตัดคำอัตโนมัติ การระบายตัวอักษรเน้นข้อความด้วยสีดำ การตั้ง Tab

13 การเก็บหนังสือราชการ
ในแฟ้ม (มีงบหน้า มีการจัดการเรียงลำดับ) งานพิมพ์ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรจำแนกเป็นเรื่อง ๆโดยตั้ง Folder และย่อย งานที่สำคัญ ฐานข้อมูล ควรเก็บไฟล์ไว้หลาย ๆ แห่ง

14 แนะนำ การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี ประวีณ ณ นคร สนง.ก.พ. การเขียนหนังสือติดต่อราชการ ประวีณ ณ นคร สนง.ก.พ. การอบรมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ของสำนักงาน ก.พ. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google