งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. www.mbk.ac.th ปัญหาการ วิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งปัญหาใน การวิจัยครั้งนี้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. www.mbk.ac.th ปัญหาการ วิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งปัญหาใน การวิจัยครั้งนี้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 www.mbk.ac.th ปัญหาการ วิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งปัญหาใน การวิจัยครั้งนี้ว่า

3 เปรียบเทียบ คะแนนทดสอบ ก่อน - หลัง เรื่อง การ วิเคราะห์รายการ ค้าในสมุดรายวัน ทั่วไปด้วยชุดฝึก ปฏิบัติการของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 1 2 ศึกษาพฤติกรรมการ เรียนของนักเรียน ด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เรื่อง การวิ เคราะห์ายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แบบสังเกต พฤติกรรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 2. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบเรื่องการ วิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วัตถุประสงค์ การวิจัย

4 คะแนนจากการทำชุดฝึกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ชุดฝึกละ 5 คะแนน

5 เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน 149 249 348 428 528 629 729 849 939 1038 1138 1229 1319 1429 1519 1627 เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน 1728 1838 1938 2029 2129 2229 2339 2429 2519 2639 2739 2829 2929 3029 ค่าเฉลี่ ย 2.438.67 ร้อยละ 24.3086.70 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช. 1 จำนวน 30 คน ก่อนการใช้ ชุดฝึกปฏิบัติการและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ

6 ผู้เรี ยน ความ รับผิดชอ บ ซื่อสัตย์ความ สนใจ / ตั้งใจ ความ ขยัน ความมี วินัย 30 (X)(X)(S. D.) (X)(X) (X)(X) (X)(X) (X)(X) 3.9 1 0.1 8 3. 90 0.1 2 3.9 0 0.1 2 2. 89 0.2 0 2.5 9 0.2 3 ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินพฤติกรรมจากแบบ สังเกตพฤติกรรม www.mbk.ac.th

7 T-test จากผลการทดสอบค่าสถิติ t-test ของ คะแนนทดสอบก่อน - หลังเรียน พบว่า มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงว่าผลการเรียนของการทดสอบก่อน เรียนมีคะแนน เฉลี่ย 2.43 บ่งชี้ถึงผู้เรียนมี ผลการเรียนดีขึ้น ในระดับมาก กล่าวได้ว่าการ จัดการเรียนการสอนโดยชุดฝึกปฏิบัติการมี ความแตกต่างกันมาก สรุปผล การ สังเกต พฤติกร รม www.mbk.ac.th สรุปผล จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระหว่างการ เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ บันทึกคะแนนจาก การสังเกต พบว่า ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสนใจ / ตั้งใจเรียน และ ความมีวินัย อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91, 3.90, 3.90, 2.89, และ 2.59 ตามลำดับ สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย

8 ข้อรายการสินทรัพ ย์ หนี้สินส่วนของ เจ้าของ 1. เงินสด 2. เงินฝากธนาคาร 3. ที่ดิน 4. โทรศัพท์มือถือ 5. วัสดุสำนักงาน 6. ลูกหนี้ 7. เงินเบิกเกินบัญชี 8. เจ้าหนี้ 9. ทุน - เจ้าของกิจการ 10. เงินสดย่อย 11. เงินกู้ 12. เฟอร์นิเจอร์

9 ข้อรายการสินทรัพ ย์ หนี้สินส่วนของ เจ้าของ 1. เจ้าของกิจการนำ สินทรัพย์มาลงทุน 2. ซื้อเครื่องซักผ้าเป็นเงิน เชื่อ 3. รับเงินสดเป็นค่ารักษา ความปลอดภัย 4. จ่ายค่าทางด่วนและค่ารถ รับจ้าง 5. จ่ายค่าเครื่องเขียน 6. รับชำระหนี้จ่ายลูกหนี้ 7. จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ 8. กู้เงินเพื่อนสนิท 9. ให้บริการขนของแต่ยัง ไม่ได้รับเงิน 10. จ่ายค่าแรงให้คนขับรถ 11. ซื้อสายไฟและหลอดไฟ เป็นเงินสด 12. จ่ายชำระหนี้ให้เพื่อน สนิท

10 ข้ อ รายการสินทรัพ ย์ หนี้สินส่วนของ เจ้าของ เพิ่ ม ลดเพิ่มลดเพิ่มลด 1. เจ้าของกิจการนำเงินสด 25,000 บ. และรถกระบะมูลค่า 350,000 บ. มาลงทุน 2. ซื้อเครื่องซักผ้า 9,500 บ. เป็น เงินเชื่อ 3. รับเงินสดเป็นค่าซักผ้า 3,000 บ. 4. ให้บริการซักผ้าแก่ลูกค้า ยัง ไม่ได้รับเงิน 5,000 บ. 5. รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 1,500 บาท 6. จ่ายค่าตรวจสภาพรถและค่า น้ำมันรถ 500 บ. 7. นำเงินสดไปเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร 5,000 บ. 8. เจ้าของกิจการถอนเงินฝาก ธนาคารไปใช้ส่วนตัว 1,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt LOGO. www.mbk.ac.th ปัญหาการ วิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งปัญหาใน การวิจัยครั้งนี้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google