งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจำแนกหมวดบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจำแนกหมวดบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจำแนกหมวดบัญชี
(ACCOUNTING MIND MAP)

2 หมวด 1 สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน โดยมีบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของ สินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขายได้ภายใน 1 ปี

3 หมวด 2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่ต้องจ่ายชำระคืนให้กับบุคคลภายนอกในอนาคต
หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีกำหนดชำระเงินภายใน 1 ปีนับจากวันที่ในงบดุล หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีกำหนดชำระเงินนานเกินกว่า 1 ปี

4 หมวด 3 ส่วนของเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย์ ซึ่งคำนวณได้จากสินทรัพย์หักด้วยหนี้สิน และในกรณีที่บุคคลหรือกิจการไม่มีหนี้สิน ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ ส่วนของเจ้าของ(ทุน) = จำนวนเงินที่เจ้าของนำมาลงทุน + ผลกำไร – ถอนใช้ส่วนตัว(ถ้ามี) – ผลขาดทุน (ถ้ามี)

5 หมวด 4 รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
การขายสินค้า การให้บริการ

6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
หมวด 5 ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจำแนกหมวดบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google