งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

2 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุพ.ศ.2538และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 2) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2544 4) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพ.ศ.2523

3 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

4 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 499/2524ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2524 เรื่องกำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

5 หนังสือเวียนกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำนักการศึกษาเวียนแจ้งให้ถือปฏิบัติ

6 ประมวลข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
1) กรณีที่ต้องนำเงินส่งคืนคลัง 2) กรณีที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/กำกับดูแล

7 กรณีที่ต้องนำเงินส่งคืนคลัง
1) เบิกจ่ายเงินเกินจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 2) จ่ายเงินเกินจากหลักฐาน การจ่าย/ จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายให้ตรวจสอบ 3) เงินขาดบัญชี

8 กรณีที่ต้องนำเงินส่งคืนคลัง(ต่อ)
4) จ่ายเงินในรายการที่มีข้อห้ามจ่าย 5) จัดซื้อพัสดุในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาดมากหรือสูงกว่าส่วนราชการอื่นจัดซื้อ ในชนิด รายการและยี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน/ช่วงเวลาใกล้กัน 6) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน /ค่านิตยภัตในวันหยุดพิเศษหรือวันที่โรงเรียนหยุดการเรียน การสอน

9 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ แยกตามประเภทเงิน
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ แยกตามประเภทเงิน (1)งบประมาณ (2) เงินบำรุงการศึกษา (3) เงินอาหารกลางวัน (4) เงินบริจาค (5) เงินลูกเสือ/ยุวกาชาด

10 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาฟรี 20รายการ (กรณีมีนักเรียนเพิ่มขึ้น) 1) ให้ถัวจ่ายงบประมาณภายในสำนักงานเขตก่อน 2)ถ้างบประมาณส่วนของกทม.ไม่พอให้ขอจัดสรรเพิ่มไปที่สงม./ถ้างปม.ในส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่พอให้ขอจัดสรรเพิ่มจากสำนักการศึกษา กรณีมีจำนวนนักเรียนปัจจุบันน้อยกว่าบัญชีจัดสรร เมื่อสิ้นสุดโครงการและหมดความจำเป็นให้ นำเงินส่งคืนคลังกทม. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 1) ให้จัดทำแผนโดยใช้สถิติจำนวนนักเรียนในปีปัจจุบัน 2) ให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

11 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
เงินบำรุงการศึกษา รับเงินบำรุงการศึกษาโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน จ่ายเงินเกินจากหลักฐานการจ่าย/หลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้อง จ่ายเงินบำรุงการศึกษาผิดวัตถุประสงค์ ถอนเงินโดยไม่มีหลักฐานการอนุมัติหรือเกินอำนาจผู้บริหารโรงเรียน

12 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ(ต่อ)
5) บันทึกบัญชีสูงกว่าหลักฐานการจ่าย 6) รับเงินบริจาคแล้วนำฝากในบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินบำรุงฯ 7) เก็บรักษาเงินเกินอำนาจ(ไม่เกิน20,000บาท) 8) นำเงินบำรุงไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ 9) ให้บุคคลภายนอกใช้สถานที่โดยไม่เก็บค่าบริการ

13 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ(ต่อ)
10) รับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่นำฝากเข้าบัญชีเงินบำรุงฯ 11) เงินขาดบัญชี

14 เงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
1)ใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรและเกินจำนวนนักเรียน 2) เมื่อมีเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร 3) ถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

15 เงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
4) ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ 5) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบ 6) เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในวันที่จัดกิจกรรมนอกสถานที่

16 ข้อตรวจพบการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง
เบิกจ่ายเงินให้นักเรียนที่ลาออก/ย้ายสถานศึกษา/รายชื่อซ้ำซ้อน เบิกจ่ายให้กับครูผู้ควบคุมในวันที่มีรายชื่ออบรม/สัมมนา ผู้ปกครองมีรายชื่อไปทัศนศึกษาในยอดเงินที่นำมาเบิกจ่าย

17 เงินบำรุงลูกเสือและยุวกาชาด
ใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ลูกเสือแห่งชาติฯและคู่มือการบริหารงานยุวกาชาดฯ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ที่เข้าค่ายพักแรมและได้เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองแล้ว

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google