งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Psychology for Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Psychology for Service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Psychology for Service
Service Mind Psychology for Service

2 “the action of helping or doing work for someone.”
serv·ice /ˈsɜː.vɪs/ “the action of helping or doing work for someone.” Service Mind Service Behaviour

3 Satisfaction? Moment of Truth? Benefit? Expectations? Service Value?
Product Value? Concept of Care? Moment of Truth? Benefit? Expectations? Service Value? Perceptions? Satisfaction? Performance? The extra mile?

4 We are ladies and gentlemen…………..
serving ladies and gentlemen.

5 ‘Born to Be’ vs. ‘Trained to Be’
People who are “born to be” like to serve to help to make others feel comfortable and they will be very happy when others are happy  ผู้ที่เกิดมาพร้อมจิตบริการมีความปรารถนาที่จะให้บริการ ช่วยเหลือ ทำให้ผู้อื่นมีความสุข และตัวเองก็จะมีความสุขจากการให้บริการนั้นๆ Nature

6 ‘Born to Be’ vs. ‘Trained to Be’
People who are “trained to be” have lack of experience / exposure take time to embed “mind” and “service” can develop the right attitude the success of training begins with how managers/ trainers set examples for them to follow. ผู้ให้บริการที่มาจากการฝึก จะต้องใช้เวลาปลูกฝังจิตบริการ และความสำเร็จในการฝึกนั้น ขึ้นอยู่กับการเป็นตัวอย่างที่ดีของหัวหน้า Nurture

7 Deconstructing the Magic
What does Phil Geldart describe as the 5 Key Steps to achieving Service Excellence? Strengthening Relationships Respond Thoughtfully Communication Listening Mindset

8 Key Characteristics of the Service Mind
Positive attitude ทัศนคติที่ เป็นบวก Enthusiasm ความ กระตือรือร้น Empathy ความสามารถใน การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น Emotional Control การ ควบคุมอารมณ์ Manners มารยาท Knowledge ความรู้ในบริการ ที่ลูกค้าต้องการ Courtesy ความมีมารยาท Communication ความสามารถในการสื่อสาร Credibility ความน่าเชื่อถือ ในความสามารถของผู้ ให้บริการ Competence ความสามารถ Reliability ความเชื่อถือใน การให้บริการ Responsiveness การ ตอบสนองที่รวดเร็ว

9 In Application………………………….?
Beverage Product and Bar Operations Introduction to Bar and Restaurant Service Food and Beverage Service and Operations Coffee Shop Front Office Operations Housekeeping Operations Supervisory Field Training Principles of Communications!!!!

10 Service Mind in the East and West
Service mind differs between eastern and western cultures. จิตบริการที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก Even within cultures in the East and West, there are differences in the way people of different countries view the idea of service. กระนั้นก็ตาม ในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก การบริการยังมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ

11 5D ? Inter-cultural Studies Hofstede’s ‘5 Dimensions of Culture’
Ajarn Frederic Pouget

12 NOW! Let’s meet our Alumni………………


ดาวน์โหลด ppt Psychology for Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google