งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่กับกฎแห่งการดึงดูด Adult Learning and the Law of Attraction ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี

2 ผู้ใหญ่(Adults)….. .....เด็ก(Children)

3 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
Robert W. Pike (1989) กับ “Pike Laws of Adult” กฎข้อที่ 1 ผู้ใหญ่เป็นเด็กเล็กๆ ในร่างกายที่ใหญ่ กฎข้อที่ 2 คนเรามักจะไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เรามีอยู่ กฎข้อที่ 3 ถ้าคุณรู้สึกสนุกมากเท่าไร การเรียนเรียนรู้ก็มีมากขึ้นเท่านั้น กฎข้อที่ 4 การเรียนรู้จะยังไม่เกิดขึ้น หากพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลง

4 ข้อแตกต่างของการเรียนรู้ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
เด็ก 1. ยังต้องพึ่งพาผู้อื่นในการเรียน 2. ยอมรับข้อมูลที่มีการนำเสนอให้โดยไม่สงสัย 3. คาดหวังว่าสิ่งที่รับจะมีประโยชน์ใช้ในวันข้างหน้า 4. มีประสบการณ์น้อย หรือยังไม่มีการผูกโยงกับการเรียนรู้ 5. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น้อย

5 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่(Malcolm Knowles) เมื่อคนเราเติบโตขึ้น ผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะชอบการชี้นำด้วยตัวเอง ประสบการณ์ของผู้ใหญ่นั้นเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ผู้ใหญ่นั้นมักจะให้การตระหนักรู้ถึงเรื่องราวเฉพาะที่มาจากชีวิตจริง ผู้ใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะและใฝ่หาความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มขีด ความสามารถของตนในการทำงานและนำทักษะที่ได้เรียนรู้มาใช้งานได้ทันที

6 เปรียบเทียบลักษณะการเรียนรู้ของเด็กกับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1. ตัดสินใจเองว่าอะไรที่สำคัญควรเรียนรู้ 2. การยอมรับข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง 3. คาดหวังว่าสิ่งที่ได้รับจะนำไปใช้ได้ในทันที 4. มีประสบการณ์ในระดับที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ แต่อาจมีความคิดเห็นตายตัวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 5. มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ได้มาก

7 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีหลัก อยู่ 5 ประการ คือ
มีภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการการยอมรับและให้ความนับถือ มีการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นวงจรใหม่เสมอ

8 ผู้นำการเรียนรู้ คือ ผู้นำ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

9 People’s Learning Cycle

10 การเรียนรู้ในผู้ใหญ่ 3 กลุ่ม
กลุ่มผู้เรียนแบบ Visual กลุ่มนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบที่เน้นการใช้สื่อด้วยภาพ สี แผนภูมิ กลุ่มผู้เรียนแบบ Audio กลุ่มนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบการพูดหรือฟังมุมมองที่แตกต่าง กลุ่มผู้เรียนแบบ Kinesthetic กลุ่มนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหว

11 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ปัจจัยทางการเรียนรู้
ปัจจัยทางกายภาพ ความต้องการทางสังคม แรงจูงใจ ปัจจัยทางการเรียนรู้

12 Human Domains: พุทธิพิสัย Cognitive Domain จิตพิสัย Affective Domain
ทักษะพิสัย Psychomotor Domain

13 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom ( Bloom's Taxonomy)
การประเมินค่า ( Evaluation) การสังเคราะห์ ( Synthesis) การวิเคราะห์ ( Analysis) การประยุกต์ (Application) ความเข้าใจ (Comprehend) ความรู้ ความจำ (knowledge)

14 What they are expected to do. They want to do it.
What people would like to know : What they are expected to do. They want to do it. They have ability to do it. Someone (who matters to them) will notice if they do it. They know how well they are doing it. Processes help them to do it. They have resources to do it. The environment is right. They can do better next time.

15 People would like to have :
Skill variety Task identity Task significance Autonomy Feedback

16 อุปสรรคของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ประสบกรณ์เดิมของผู้ใหญ่ การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การขาดแรงจูงใจในการเรียน ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง ความกลัวต่อความล้มเหลว ความเชื่อว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถเรียนได้ การขาดความสนใจ

17 “Whatever gets the most attention, it grows the strongest and lives the longest”

18 นักบริหารคือ ผู้นำ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
การบริหารไม่มีอะไรมากไปกว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน

19 What makes life 100%?

20 IF: A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z is equal to

21 Then, H+A+R+D+W+O+R+K = 98% only

22 K+N+O+W+L+E+D+G+E = 96% only

23 But, A+T+T+I+T+U+D+E = 100%

24 So, a person with the right ATTITUDE is always a winner!

25 การสร้างทัศนคติ มองโลกในแง่ดี
Gain strength from the Positive and don’t be sapped by the Negative

26 ที่จะเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
Keep learning and Help others จงอย่าหยุดใฝ่หาโอกาส ที่จะเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

27 People Need Learning for Change
Before After

28 Let’s Take a Break !

29 กฎแห่งการดึงดูด (Law of Attraction)
ความสำเร็จ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ เราต้องเข้าใจใน 3 กระบวนการ ดังนี้ 1. Attraction Process หรือ กระบวนการสร้างแรงดึงดูด การคิดเชิงบวก รู้เท่าทันความคิดของตัวเอง เริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆ อย่าลังเลกับสิ่งที่จะลงมือทำ รู้จักพอเพียง

30 กฏแห่งการดึงดูด (Law of Attraction)
2. Gratitude หรือ รู้จักขอบคุณ และชื่นชม 3. Visualize หรือ รู้จักสร้างภาพ

31 ข้อคิดจากคำคม ใน The secret
"Whatever you're thinking and feeling today is creating your future“ อะไรก็ตามที่คุณคิดและรู้สึกในวันนี้ คือ สิ่งที่สร้างอนาคตของคุณ "Imagination is everything. It is the preview of life coming attractions" "จิตนาการคือทุกสิ่ง มันเปรียบเสมือนภาพของชีวิต ที่กลายเป็นแรงดึงดูด" "Whatever the mind of man can conceive, it can achieve" "อะไรก็ตาม ที่จิตใจของคนสามารถคิดได้ มันก็สามารถนำมาครอบครองได้" "Energy flows when attention goes" "พลังงานจะไหลลื่น เมื่อความมุ่งมั่นเกิดขึ้น"

32 “Whatever gets the most attention, it grows the strongest and lives the longest”

33 Thank You for your kind attention!
Thank You Ka! Thank You for your kind attention!


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google