งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 2. การจัดลำดับความรุนแรงของผู้ป่วยระหว่างรอตรวจ 3. การลงนามยินยอมรับการการรักษา กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ป่วยไม่รู้สติ 4. การร่วมดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 5. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใช้การเฝ้าระวังสูง 6. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

3 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
7. แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย 8. การให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิตเวชแก่แพทย์สาขาอื่น 9. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ 10. การจัดกิจกรรมบำบัดและกลุ่มบำบัด 11. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 12. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

4 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย 2. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 3. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 4. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

5 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ, ความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

6 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น อุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจ 4. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

7 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การกำกับการใช้ยาที่มีผลต่อจิตประสาท 3. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 4. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 5. การบริหารยาค้าง stock 6. การบริหารยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน

8 ประเด็นคุณภาพ : งานจิตเวช
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google