งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การออกแบบระบบการสอนโดยใช้แบบจำลอง ADDIE  การออกแบบการสอนเป็นวิธีการระบบ เพื่อการวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การดำเนินการให้เป็นผล และการประเมินผลของสารปัจจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การออกแบบระบบการสอนโดยใช้แบบจำลอง ADDIE  การออกแบบการสอนเป็นวิธีการระบบ เพื่อการวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การดำเนินการให้เป็นผล และการประเมินผลของสารปัจจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การออกแบบระบบการสอนโดยใช้แบบจำลอง ADDIE

3  การออกแบบการสอนเป็นวิธีการระบบ เพื่อการวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การดำเนินการให้เป็นผล และการประเมินผลของสารปัจจัย และกิจกรรมการเรียน  การออกแบบการสอนมุ่งหมายเพื่อวิธีการสอนที่ยึดถือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มากกว่าวิธีการที่ยึดถือผู้สอนเป็น ศูนย์กลาง จนกระทั่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล เกิดขึ้นได้ หมายความว่าจะต้องควบคุมกำกับการ องค์ประกอบการสอนทุกชนิดด้วยผลลัพธ์ทางการเรียน ซึ่งได้รับการ วินิจฉัยภายหลังการวิเคราะห์ความต้องการ ( ความจำเป็น ) ของผู้เรียน อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์

4  ขั้นตอนเหล่านี้บางครั้ง ก็เหลื่อมซ้อนกันและสามารถทำ ให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้จะให้แนวทางอย่าง เป็นพลวัตและมีความยืดหยุ่นสำหรับการสอนที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภารกิจ ตัวอย่าง ผลลั พธ์ ตัวอย่ าง

5 การวิเคราะห์ (Analysis) กระบวนการกำหนดสิ่งที่ เรียน การวิเคราะห์ (Analysis) กระบวนการกำหนดสิ่งที่ เรียน * ประเมินความ ต้องการ * ประวัติผู้เรียน

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt  การออกแบบระบบการสอนโดยใช้แบบจำลอง ADDIE  การออกแบบการสอนเป็นวิธีการระบบ เพื่อการวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การดำเนินการให้เป็นผล และการประเมินผลของสารปัจจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google