งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัดการกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธีทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัดการกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธีทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัดการกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธีทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ผู้วิจัย นางงามตา บุญยะพรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาที่พบอยู่คือในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดการกระจายสัมบูรณ์ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเนื้อหาเรื่องนี้มีความซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งสามารถสังเกตได้จากการนั่งหลับ เหม่อลอย ไม่อยากเรียน ท้อแท้ เมื่อผู้สอนได้ทำการสอนเรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ช้าและไม่สามารถเรียนรู้เรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์ได้ จากการที่ผู้สอนซักถามความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ผู้เรียนไม่สามารถตอบได้ ไม่ส่งแบบฝึกหัด หรือส่งโดยการคิดลอกมากจากเพื่อน ๆ โดยไม่มีความเข้าใจ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาสถิติ( ) โดยวิธีทำแบบฝึกหัดทบทวนและทดสอบหลังบทเรียน 2. เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ เรื่อง การวัดการกระจายสัมบูรณ์นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์ 3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกหัดทบทวนและแบบทดสอบหลังบทเรียน 4. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป

4 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหา
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 50 คน การทดสอบ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบก่อนเรียน 29 2.9 ทดสอบหลังเรียน 67.75 6.78

5 สรุปผลการวิจัย พบว่า การสอน และผลสัมฤทธิ์เรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังจากมีการทบทวนการวัดการกระจายสัมบูรณ์อีกทั้งการทดสอบของผู้เรียน ทำให้มีผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น จึงทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนดีขึ้นมาก ส่วนผู้เรียนไม่ผ่านจำนวน 3 คน ผู้สอนได้สอนเสริมให้ โดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน ดังปรากฏจากจากข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนได้อีกประเด็นอาจารย์ที่สอนมักจะกระต้อนผู้เรียนให้เกิดความพยายามที่จะเรียนเรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์ให้รู้เรื่องเพื่อจะได้มีโอกาสเรียนเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น และผู้เรียนเกิดความภูมิใจในตนเองที่ได้ทำคะแนนวิชา สถิติได้ดีจนได้รับความยอมรับและยกย่องจากผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิด

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1 .ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสถิติเรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์โดยวิธีทำแบบฝึกหัดทบทวน และแบบทดสอบหลังบทเรียน 2 .สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้เรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ 3 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการทำแบบฝึกหัดทบทวนและแบบทดสอบหลังบทเรียน 4 .เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆได้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัดการกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธีทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google