งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนองานด้วย PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนองานด้วย PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนองานด้วย PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฏาคม 2555

2 วิทยากรในการบรรยาย ชื่อ-สกุล : นายจิรศักดิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน้าที่ : ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อ : โทร ต่อ 13 มือถือ

3 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ
หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A

4 ความสำคัญของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
การรับฟังของผู้ฟัง 25-50% ของเวลา หรือสมาธิอยู่ที่ นาที การจดจำ Shot-term Memory 5-7 ประเด็น ข้อมูล 10% จากการฟัง และ 50% จากการอ่าน ** การนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพต้องตรงตามเป้าหมายและสามารถดึงความสนใจจากผู้เข้าฟังมาอยู่กับเรา

5 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ
หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A

6 หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint
งานนำเสนอไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเสมอไป การจัดเรียงลำดับการนำเสนอสไลด์ ขนาด สีตัวอักษร และพื้นหลังให้เหมาะสม ข้อมูลในการนำเสนอต่อหนึ่งสไลด์ ความชัดเจนในการนำเสนอประเด็นเป็นขั้นเป็นตอน การใช้การแสดงผลพิเศษ Effice

7 แสดงรูปแบบการใช้แบบอักษรที่เครื่องทั่วไปไม่มีทำให้เกิดปัญหาเรื่องการแสดงผล

8 การจัดเรียงลำดับการนำเสนอสไลด์
เรียงสไลด์ตามเนื้อหาการบรรยาย เริ่มสไลด์แรกด้วยการแสดงชื่อเรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ วัตถุประสงค์ หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาการบรรยาย การสรุป เปิดให้สอบถามท้ายการบรรยาย ควรมีห้วข้อ และหมายเลขกำกับ

9 ขนาด สีตัวอักษร และพื้นหลังให้เหมาะสม
แบบตัวอักษรที่มีห้ว และไม่ควรเกิน 2 แบบ ขนาดเห็นได้ชัดเจน เนื้อหา และ 60 หัวเรื่อง เน้นข้อควมด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ หรือ เงาต้องเข้มกว่าสีพื้น พื้นหลังต้องสัมพันกับแสงสว่างห้อง หลีกเลี่ยงพื้นหลังที่มีลวดลาย ภาพ หรือสีใกล้เคียงตัวอักษร ควรเป็นแบบเดียวกันทุกสไลด์ ตกแต่งมากเกินไปทำให้ผู้ฟังเกิดความรำคราญ

10 ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 72 พอยต์
ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 24 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 32 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 44 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 60 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 72 พอยต์

11 This Slide may be easy to read
be hard to read This Slide may be easy to read Presentation Title slide Presentation Title slide Presentation Title slide การเลือกใช้รูปแบบขนาดและสีตัวอักษร ในการใช้กับสีพื้นหลัง

12 การเพิ่มความเข้ม ลดลง หรือการใส่กรอบ เพื่อให้เนื้อหาเด่นชัด

13 การใช้รูปภาพ หรือแผนภูมิ เข้ามาอธิบายเนื้อหาที่มีมากจนดูไม่รู้เรื่อง

14 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ
หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A

15 กระบวนการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
1. ไปก่อนเวลานำเสนอ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 3. การแสดงผลตรงตามที่ออกแบบ สี ขนาด การขาดหาย 4. อย่าอ่านงานนำเสนอ 5. การเคลื่อนย้ายตัวชี้

16 กระบวนการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
6. โปรแกรมพักหน้าจอ ตัดสิ่งรบกวน 7. สังเกตปฏิกริยาผู้ใช้ ไม่ควรหลบหน้า 8. ใช้การยกตัวอย่าง เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหาเพิ่ม 9. เปิดให้มีการซักถาม เป็นระยะ 10. ศึกษาการใช้ตัวช่วยของโปรแกรมนำเสนอ

17 สรุป

18 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ
หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A

19 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนองานด้วย PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google