งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการดำเนินงานระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการดำเนินงานระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

2 แนวคิดการดำเนินงานระบบ
บันทึกแบบเดียวตอบทุกรายงาน ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

3 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ
เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต กรมส่งเสริมการเกษตร

4 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต
ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแบบขอรับ การรับการสนันสนุนโครงการของชุมชนระดับตำบล (บท 01) 1 บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก ข้อมูลผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการ (บท 03)การบริหารโครงการระดับจังหวัด หลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการอนุมัติ 5 บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึกข้อมูล การติดตามความก้าวหน้า ของโครงการนำเสนอ (บท 04) 7 พิมพ์แบบสรุปการขอรับการสนันสนุนโครงการของชุมชน ระดับตำบล 2 บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก ข้อมูลผลการพิจารณากลั่นกรอง โครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ (บท 02) ความสอดคล้อง ผลการพิจารณากลั่นกรอง 3 พิมพ์แบบสรุปผลการ พิจารณาอนุมัติโครงการของ คณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับจังหวัด 6 พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ 4 บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ความก้าวหน้า การดำเนินงาน (บท 05) 8 9 พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อติดตาม / ประเมินโครงการ

5 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ
จัดทำโครงการนำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ

6 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ จัดทำโครงการนำเสนอ
ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ จัดทำโครงการนำเสนอ

7 สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบขอรับการรับการสนันสนุน
โครงการของชุมชนระดับตำบล (บท 01) พิมพ์แบบสรุปการขอรับการสนันสนุนโครงการของชุมชนระดับตำบล บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการพิจารณากลั่นกรอง โครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ (บท 02) พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของ คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ

8 สำนักงานเกษตรจังหวัด
บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรม การบริหารโครงการระดับจังหวัด (บท 03) พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของ คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด

9 บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าของโครงการนำเสนอ
กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าของโครงการนำเสนอ (บท 04)

10 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ

11 บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานความก้าวหน้า
สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน (บท 05)

12 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ

13 พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒนการเกษตรเขต กรมส่งเสริมการเกษตร พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ

14 หน้าจอระบบ

15 การเข้าสู่ระบบ เข้าได้ที่ URL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการดำเนินงานระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google