งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

3 งานของฝ่ายปฏิบัติการเป็นตัวกำหนด งานของกองทุนฯตำบล งาน ของ ฝ่าย ปฏิบัติ การ กิจกรรมที่ กำหนดโดย SLM งาน ของ กองทุ นฯ ตำบล

4 จากค่ากลางของงานที่คาดหวังที่ได้รับ ผู้ปฏิบัติระดับท้องถิ่น / ตำบลจะพิจารณา ความต้องการการสนับสนุนจาก ( คณะกรรมการ ) กองทุนฯตำบล ชุดงานที่ ต้องการ การสนับสนุน

5 จากค่ากลางของงานที่คาดหวังที่ได้รับ ( คณะกรรมการ ) กองทุนฯตำบล จะพิจารณางานที่กองทุนฯควรสนับสนุน ชุดงานที่ กองทุนฯ ตำบลควร สนับสนุน

6 กำหนดชุดงาน สนับสนุน ที่ต้องการ กำหนดชุดงาน ที่ ควรสนับสนุน ประชุมหา ข้อยุติ กองทุนฯกับผู้ปฏิบัติประชุมหาข้อ ยุติเรื่องการสนับสนุน สร้าง เครือข่าย สนับสนุน

7 ชุดงานที่ ต้องการ การ สนับสนุน ชุดงานที่ ควร สนับสนุน ประชุ ม หารือ บูรณาการชุด งานที่ ตกลงให้การ สนับสนุนเข้า ด้วยกัน ชุดงานที่ กองทุนฯขอ สนับสนุนเพื่อ ความสมบูรณ์ ชุดงานที่ ควร สนับสนุน ประชุ ม หารือ กำหนดกรอบ กิจกรรม สนับสนุนและ ปรับบทบาท กระบวนการสร้างงาน สนับสนุนของ หน่วยงานระดับต่างๆ ปรับใช้ใน โอกาส ต่อไป

8 กิจกรรม สนับสนุน กรอบกิจกรรมที่ใช้ร่วมกันโดยเครือข่าย สนับสนุนเพื่อกำกับทิศทางของการพัฒนา

9 กองทุนฯประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมตาม องค์ประกอบในโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน

10 องค์ประกอบของโครงการที่กองทุน ฯตำบลให้ความสำคัญสูง

11 กองทุนฯประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ กลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม

12 งานสนับสนุน ของ กองทุนฯ

13 กองทุนฯประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมการ จัดการแผนงาน / โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนของพื้นที่

14 ข้อควรทราบเกี่ยวกับ การบูรณาการ บูรณาการ คือการผสมผสานความเชื่อมโยงระหว่าง “ อะไร ” กับ “ อย่างไร ” “ อะไร ” อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น บุคคล องค์กร โครงการ หรือที่จับต้องไม่ได้ เช่นวัฒนธรรม สภาวะการณ์ นิยามให้ชัดเจน ถึงองค์ประกอบของ “ อะไร ” ที่ต้องบูรณา การ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น * คณะกรรมการ ( องค์ประกอบ ) * หน่วยงานระดับเขต ( กรม ใด ) * โครงการสุขภาพ ( โครงการอะไร ) * ทีมบรรเทาสา ธารณภัย ( ใคร ) *NCD Board ของจังหวัด ( ใคร ) * วัฒนธรรม ( เรื่องอะไร ) ฯลฯ “ อย่างไร ” คือ “ กิจกรรม ” ประเภทต่างๆซึ่งแต่ละประเภท ประกอบด้วย “ งาน ” หลายชนิดที่ต้องบูรณาการกันเพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด “ กิจกรรม ” แตกต่างกันไปตามกรอบที่กำหนด ตัวอย่าง กรอบที่ใช้กันอยู่ เช่น * แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ *Road Map * แผนบริหารจัดการ ( น้ำ ) * แผนปฏิบัติการเหตุ ฉุกเฉิน * ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ

15 ประเด็น เบาหวาน / ความดัน ไข้เลือดออก ขยะ ชุมชน แม่และเด็ก โครงการ (1 ปี ) 1. ใช้ SRM / ค่ากลาง 2. เฝ้าระวัง / คัดกรอง 3. ใช้มาตรการทางสังคม 4. ปรับปรุงแผนท้องถิ่น / ตำบล 5. เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 6. สื่อสาร 7. สนับสนุน แผนงานรายประเด็น (2-4 ปี ) เบาหวาน / ความดัน ไข้เลือดออก ขยะ ชุมชน แม่และเด็ก ฯลฯ 12345671234567 ชุด งาน รวม กิจกรรม ชุด งาน รวม ชุด งาน เฉพา ะ การบูรณาการงานของหลายประเด็นเพื่อเสริม พลังและประหยัดทรัพยากร โดยสร้างโครงการรายกิจกรรม (Activity-based Project) 7 โครงการ

16 ใช้ 7 โครงการที่บูรณาการแล้วสร้าง แผนสุขภาพตำบล

17 รูปแบบการสนับสนุน โครงการของกองทุนฯตำบล

18 กองทุนฯสนับสนุนโรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรก าร วิชากา ร ความ ต้องกา ร มาตรก าร สังคม

19 สนับสนุน โครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุน วิชาการ

20 การสร้าง เครือข่าย

21 การสร้างแผนพัฒนาคุณภาพ ของกองทุนฯตำบล

22 ติดตาม ความก้าวหน้าและ ค้นหารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google