งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนนำวง : นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนา หลักสูตรและบริหารการศึกษา กองบริการศึกษา คนเล่าเรื่อง : นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล หัวหน้า หมวดบริการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนนำวง : นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนา หลักสูตรและบริหารการศึกษา กองบริการศึกษา คนเล่าเรื่อง : นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล หัวหน้า หมวดบริการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนนำวง : นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนา หลักสูตรและบริหารการศึกษา กองบริการศึกษา คนเล่าเรื่อง : นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล หัวหน้า หมวดบริการศึกษา สำนักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมิภาค

2 ประเด็นการพูดคุย – ม. อื่นมาเรียนที่ มธ./ จาก มธ. ไปที่อื่น  ประเด็นปัญหา  วิชาบังคับ / วิชาเลือก ขอจดทดเบียนไปเรียนมหา วิทยาเปิด  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ใช้ประกาศ มธ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน หลักสูตรปริญญาตรี พ. ศ. 2552  Tacit Knowledge คือ ฝ่ายวิชาการ / สนท. / คุณ ประมวล คุณนารี

3 ประเด็นการพูดคุย – โครงการ INTER ที่เปิด ภาคเรียนตรงกัน  ประเด็นปัญหา  ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เป็นอุปสรรคที่จะต้องพิจารณา อนุมัติจากอธิการบดี  ค่าหน่วยกิตโครงการ INTER ไม่เท่ากัน  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ควรให้จดทะเบียนเป็นวิชาโท / เลือกเสรีได้อัตโนมัติ เหมือนระบบสหวิทยาการของ ป. ตรี ( ข้อบังคับป. ตรี ข้อ 6 และ ป. โท ข้อ 5  มธ. เข้ามาพิจาราณาปัญหา  Tacit Knowledge คือ คุณวนิดา (BBA) / คุณนิตยา (BE) / งานบริการ (BAS)

4 ประเด็นการพูดคุย –( เรียนข้าม ) จากศูนย์ ลำปางมารังสิต  ประเด็นปัญหา  วิชาไม่เปิดสอนที่ลำปางและนักศึกษาที่กำลังจะจบ  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ใช้ประกาศ มธ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน หลักสูตรปริญญาตรี พ. ศ. 2552  Tacit Knowledge คือ นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล

5 ประเด็นการพูดคุย – ( เรียนข้าม ) เรียนอยู่วิศวะแล้ว อยากจะไปจดทะเบียนเรียนที่ SIIT  ประเด็นปัญหา  คณะวิศวะฯ ไม่เปิดวิชาบังคับก่อน  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ใช้ประกาศ มธ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน หลักสูตรปริญญาตรี พ. ศ. 2552  Tacit Knowledge คือ คุณนารี (SIIT)

6 ประเด็นการพูดคุย – ( ฐานข้อมูล / สถานภาพ ) ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ใหม่ แล้วมาจด ทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน  ประเด็นปัญหา  นักศึกษามีหลักฐานการศึกษาไม่ทันเวลา ( ขาดใบ เทียบวุฒิ ) เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  สนท. ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ( เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ) ในเรื่องหลักฐานการศึกษา เพื่อ ใช้เป็นแนวทาง  Tacit Knowledge คือ คุณวนิดา (BBA)

7 ประเด็นการพูดคุย - ( ฐานข้อมูล / สถานภาพ ) นศ. ถูกถอนชื่อคะแนนต่ำ  ประเด็นปัญหา  ประกาศผลสอบช้า  สนท. ประกาศถอนชื่อช้า  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ลดรอบเวลาส่งเกรดเหลือ 2 รอบ  รณรงค์ให้ส่งเกรดทาง Internet  นวัตกรรมดำเนินการแล้วลดรอบจาก 4 เหลือ 3 รอบ  ให้รางวัล / โบนัสพิเศษแก่อาจารย์ในการส่งเกรด  Tacit Knowledge คือ ฝ่ายตรวจสอบ งานบริการ การศึกษาทุกคณะ

8 ประเด็นการพูดคุย - ( ฐานข้อมูล / สถานภาพ ) นศ. ถูกถอนชื่อคะแนนต่ำ  ประเด็นปัญหา  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt คนนำวง : นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนา หลักสูตรและบริหารการศึกษา กองบริการศึกษา คนเล่าเรื่อง : นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล หัวหน้า หมวดบริการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google