งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

2 กรอบความต้องการงานซ่อมบำรุง (Zero base)
รายการ วงเงิน (ล้านบาท) เป้าหมาย 1.ถนนสายทั่วไป (ระยะทาง 28,807 กม.) 19,000 IRI 4.00 2.ถนนสายหลัก (ระยะทาง 14,900 กม.) 14,000 IRI 3.50 3.บูรณะผิวทางลาดยาง (ระยะทาง 3,900 กม.) 21,840 ลูกรังเป็นลาดยางทั้งหมด รวม 54,840

3 ซ่อมบำรุงทางและสะพาน
เสนอกรอบปี 2559 25,250 ลบ. เป้าหมาย IRI ซ่อมบำรุงทางและสะพาน 19,000 ลบ. ลดลงจาก 4.15 เป็น 4.00 ซ่อมบำรุงทางสายหลัก 6,250 ลบ. ลดลงจาก 3.69 เป็น 3.62 สายหลัก 844 สายทาง ระยะทาง 14,900 กม.เป็นสายทางที่มีปริมาณจราจร 2000 PCU/วัน หรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 500 คัน/วัน

4 แผนเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ
เสนอกรอบปี 2559 25,250 ลบ. แผนเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ แผนปี 2559

5 จากเสนอกรอบปี 2559 สงป.ให้จัดทำกรอบงบประมาณ ดังนี้
- บำรุงทางและสะพาน 15,000 ล้านบาท - บำรุงทางสายหลัก 5,000 ล้านบาท รวม 20,000 ล้านบาท

6 จากกรอบบำรุงทาง 15,000 ลบ. แยกกิจกรรมซ่อมบำรุงดังนี้
ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (%) 1. บำรุงปกติ 43,491 2, 2. บำรุงตามกำหนดเวลา 1,500 3, 50% 3. บำรุงพิเศษ 1,686 8, - ทั่วไป 1,150 5, - บูรณะผิวทางลาดยาง 536 3, รวมงบประมาณ 46,677 15, *** สนับสนุนนโยบายการใช้ยางพารา 30% ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

7 ตามหนังสือเวียนที่ คค 0718.5/ว 4207 ลงวันที่ 23 ก.ย.57
หลักเกณฑ์งานฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล 1.สายทางที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 1,000 PCU/วัน 2.หรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,600 มม./ปี 3.หรืออยู่ในพื้นที่ชุมชน 4.หรือมีความลาดชันมากกว่า 4 % 5.หรือมีอุบัติเหตุในลักษณะการลื่นไถลบ่อยครั้ง (ค่า µ น้อยกว่า 0.35) หลักเกณฑ์งานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 1.สายทางที่มีปริมาณรถบรรทุก 200 – 600 คัน/วัน 2.หรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดร่องล้อจากรถบรรทุกหนัก ตามหนังสือเวียนที่ คค /ว 4207 ลงวันที่ 23 ก.ย.57

8 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาระบบโครงข่าย ทช.ปี 2559
กิจกรรม แผนงาน/ผลงาน ปี 2557 ปี 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.จัดทำกรอบความต้องการ แผนงาน ผลงาน 2.แจ้งแผน/ตรวจสอบ/ยืนยันกลับ 3.ลงระบบ สงป. 4.แจ้งหน่วยดำเนินการ 5.จัดทำแบบประมาณการ 6.ลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีมีรหัสงบประมาณ) 7.อนุมัติเงินงวด/ลงนามในสัญญา สถานะภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างลงระบบ *** หากเป็นไปตามแผน คาดการณ์ว่างานจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2559


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google