งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Roadmap : การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Roadmap : การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Roadmap : การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ??
ภาพเปิดตัวโครงการฯ ภาคกลาง นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ

2 สื่อสารโครงการ/แผนสื่อสาร
Roadmap สื่อสารโครงการ/แผนสื่อสาร ผู้บริหารรับโครงการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หลักสูตร หลักสูตรโรงเรียน 4 หลักสูตร แกนนำชุมชน 1 หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหาร/อปท./สื่อมวลชน 1 หลักสูตร จัดตั้งทีมงานจังหวัด (สหวิชาชีพ) / ประชุมชี้แจง พัฒนาทีมวิชาการ เปิดตัวโครงการ พัฒนาทีมนักการตลาดเชิงสังคม จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ระดับจังหวัด/พื้นที่ แต่ละพื้นที่ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ / โครงการ เวทีประชาคมระดับพื้นที จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผล ปรับแผนและพัฒนางาน

3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเด็กไทย
มีโภชนาการสมวัย

4 ทีมวิทยากร ประกอบด้วย
จากท้องถิ่นจังหวัด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและ กลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ฯลฯ

5 ตัวอย่าง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โภชนาการสมวัย ภาคใต้ (สงขลา / ภูเก็ต)

6 นำความคาดหวัง / บทบาท หน้าที่ ของ อปท. มาแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ : “เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย และมีศักยภาพในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต” หรือ “เด็กในชุมชน / อบต. / เทศบาล มีโภชนาการสมวัยทั่วหน้า ในปี หรือ

7 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย
(บทบาท) ความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ในระยะ 3 ปี 1. ด้านโครงสร้าง 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 4. ด้านการสื่อสาร 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ

8 ตัวอย่างแผนโภชนาการสมวัย ภาคใต้
วิสัยทัศน์ : “เด็กในชุมชน / อบต. / เทศบาล มีโภชนาการสมวัยทั่วหน้า ในปี โดย อปท. มีการพัฒนางานอาหารและโภชนาการให้เกิดชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ หรือ

9 พันธกิจ เด็กไทยมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาวะที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีการกำหนดโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคล เงิน ในการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวัย สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ ขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วางระบบและกลไกการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt Roadmap : การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google