งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

28 กุมภาพันธ์ 2556 สปสช. เขต 8 อุดรธานี. 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ 0.35 บาท / ปชก. สิทธิ UC 1,342,755 บาท 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "28 กุมภาพันธ์ 2556 สปสช. เขต 8 อุดรธานี. 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ 0.35 บาท / ปชก. สิทธิ UC 1,342,755 บาท 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 28 กุมภาพันธ์ 2556 สปสช. เขต 8 อุดรธานี

2 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ 0.35 บาท / ปชก. สิทธิ UC 1,342,755 บาท 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ 0.35 บาท / ปชก. สิทธิ UC 1,342,755 บาท 1. งบค่าบริการ เพิ่มเติม 6.85 บาท / ปชก. สิทธิ UC 32,218,366 บาท 1. งบค่าบริการ เพิ่มเติม 6.85 บาท / ปชก. สิทธิ UC 32,218,366 บาท งบค่าบริการแพทย์ แผนไทย 7.20 บาท / ปชก. สิทธิ UC 33,561,121 บาท งบค่าบริการแพทย์ แผนไทย 7.20 บาท / ปชก. สิทธิ UC 33,561,121 บาท จัดสรรแบบ Global เขต

3 1. งบค่าบริการ เพิ่มเติม 6.85 บาท / ปชก. สิทธิ UC 32,218,366 บาท 1.1 สนับสนุนคลินิก เวชกรรมไทย 5,000,000 บาท 1.2 จัดสรรตาม ผลงาน ( นวด / อบ / ประคบ /PNC) 27,218,366 บาท จัดสรรเป็นวงเงิน ปลายปิดให้กับ หน่วยบริการที่ผ่าน เกณฑ์ <100,000 บาท / แห่ง หากงบ เหลือ ปรับไปที่ 1.2 จัดสรรเป็นวงเงิน ปลายปิดแบบ Prepaid / Postpaid เป็น Point

4 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ 0.35 บาท / ปชก. สิทธิ UC 1,342,755 บาท 2.1 สนับสนุน จังหวัด 50,000 บาท / จว. 2.2 พัฒนา Node- TTM 992,755 บาท 2.2.4 ผู้สั่ง การรักษา : หนองคาย 2.2.5 Auditor-TTM : หนองบัวลำภู 2.2.6 กระจาย ยา TTM : อุดรธานี 2.2.2 KM- TTM สกลนคร 2.2.2 KM- TTM สกลนคร 2.2.3 ผช. พท. เลย 2.2.3 ผช. พท. เลย 2.2.1 IT- TTM นครพนม 2.2.1 IT- TTM นครพนม

5 งบสนับสนุนการจัดคลินิกเวช กรรม มีการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมไทย หน่วยบริการ ประจำ มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ มีการจัดบริการพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอย่างน้อย 1 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย มีแผนดำเนินงานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิใน พื้นที่ แผนการสนับสนุนยาสมุนไพร แผนการให้บริการ แผนการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการปฐม ภูมิ มีการกระจายยาไปยังรพ. สต. อย่างน้อย 5 รายการ

6 งบค่าบริการตามผลงาน การให้บริการในหน่วยบริการ นวดครั้งละ 3.0 คะแนน ประคบครั้งละ 1.5 คะแนน อบไอน้ำสมุนไพรครั้งละ 0.5 คะแนน การให้บริการในชุมชน กรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, อัมพฤกษ์ / อัมพาต และผู้สูงอายุ นวดครั้งละ 5 คะแนน ประคบครั้งละ 4 คะแนน กำหนดคะแนนเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ (K) จำนวนนักการแพทย์แผนไทย ( สาชาเวชกรรมไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์ )1 คน : 0.5 คะแนน

7 การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด แม่หลังคลอดต้องได้รับบริการตาม CPG (5 ครั้ง ) คิดเป็น 60 คะแนน / แม่หลังคลอด 1 คน คลอดปกติให้บริการภายใน 30 วันหลัง คลอด การผ่าท้องคลอดให้บริการภายใน 45 วัน หลังคลอด

8 การจ่ายยาสมุนไพร จัดสรรให้กับทุกหน่วยบริการ 1 คะแนน : 1 รายการยาสมุนไพร

9 การจัดสรรงบประมาณ แบบ Prepaid : Postpaid สัดส่วน 50 : 50 งวด 1 ใช้ข้อมูล กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555 งวด 2 ใช้ข้อมูล กรกฎาคม 2555 – เดือน มิถุนายน 2556 กรณีผลงานน้อยกว่างบที่จัดสรร Prepaid และกรณีการ Audit พบว่า ข้อมูลผิดปกติ ต้องคืนเงิน จะมีการหักลบปรับเกลี่ย ในการ จ่ายเงิน Postpaid

10 เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ หน่วยบริการได้รับการตรวจประเมินขึ้น ทะเบียน จังหวัดจัดทำรายชื่อผู้ให้บริการเพื่อยืนยัน ใช้ฐานข้อมูล 21 แฟ้ม จากสสจ. (Provis)

11 การประมวลผลข้อมูลการบริการใน สถานบริการ ผู้รับบริการ UC มี หัตถการ แพทย์ แผนไทย หัตถการ ที่เป็นการ รักษา ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ใช่ ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ใช่ นับคะแนน 1 คน : 1 ครั้ง : วัน

12 การประมวลผลข้อมูลการบริการนอก สถานบริการ ผู้รับบริ การ UC มี หัตถการ แพทย์ แผนไทย หัตถการ ที่เป็น การ รักษา ไม่ใช่ ใช่ ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ใช่ นับคะแนน 1 คน : 1 ครั้ง : วัน ไม่นับ คะแนน เป็น กลุ่มเป้าห มาย ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ใช่ ไม่นับ คะแนน

13 การประมวลผลข้อมูลการจ่ายยา สมุนไพร ผู้รับบริการ UC มีการจ่าย ยา สมุนไพร ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ใช่ ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ นับคะแนน 1 รายการ : คะแนน

14 การประมวลผลข้อมูลบริการแม่หลัง คลอด ผู้รับบริ การ UC มี หัตถการ แพทย์ แผนไทย ครบ 5 กิจกรรม ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ นับคะแนน 1 คน : 60 คะแนน ไม่นับ คะแนน ภายใน กำหนด หลัง คลอด ไม่นับ คะแนน ไม่ใช่ ใช่ ไม่นับ คะแนน ครบ 5 ครั้ง ใช่ ไม่ใช่

15 สรุปเงื่อนไข เป็นผู้รับบริการ UC เป็นหัตถการเพื่อการรักษา ให้บริการหัตถการ (xxx78xx) แม่หลังคลอด (xxx77xx) รหัสการจ่ายยาสมุนไพร ถูกต้องตามมาตรฐาน 24 หลัก (4xxxxxxxxx…) มีผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย ( จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้กับ สปสช.) การวินิจฉัย จะมีรหัส U หรือไม่มีก็ได้

16 รหัสกลุ่มโรคเฉพาะ

17

18

19 รายงานผลงานแพทย์แผนไทย เลย http://203.157.173.9/ttm_process/ สกลนคร http://hcis.skko.moph.go.th/ttm/ นครพนม http://203.157.176.8/ttm_nkp/ หนองคาย http://203.157.92.4/ttm_nk/ หนองบัวลำภู http://203.157.169.1/jdatacenter/Se c/thaimed/ อุดรธานี http://203.157.168.8/pp_spec/ บึงกาฬ https://61.19.29.53/ttm_bk/ttm_re_ proced.php

20 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล JHCIS HosXP Provis ปรับข้อมูล 28 ก. พ. 56 จัดสรร งบ

21 Thank you


ดาวน์โหลด ppt 28 กุมภาพันธ์ 2556 สปสช. เขต 8 อุดรธานี. 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ 0.35 บาท / ปชก. สิทธิ UC 1,342,755 บาท 2. งบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google