งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน
ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM

2 ภาพรวมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
Outcome เกณฑ์คุณภาพ งบคุณภาพบริการ (18 บ.) Output PCU ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ จ่ายเพิ่มเติม (ON TOP) (งบ บ.) Process งบกองทุนฟื้นฟูฯ, DM งบเสริมระบบปฐมภูมิ งบ PP,OP,P4P,TTM แผนพัฒนาระบบบริการ PC แผนพัฒนาคุณภาพ แผนพัฒนากลไกบริการ PCแผนพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ Input งบ OP งบค่าเสื่อม งบเสริมระบบปฐมภูมิ แผนกำลังคน แผนงบลงทุน 2 2

3 P&P Expressed demand 125.64 (109.86)
Composite Indicator P&P National priority and central procurement 15.17 P&P Expressed demand (109.86) P&P Area based (รวม PP Community) 58.41 สธ. สป. กรม อ., คร. GF, ฯลฯ Area problem 18.41+A (31.00) กองทุนฟื้นฟูฯ กองทุน อปท. 40.00 Itemized 31.79 Capitation 93.85 อปท. เอดส์, วัณโรค สาขาเขต (9.30) สาขา จว. (21.70) ยุทธฯจว. KPI KPI CUP DM, HT KPI งบค่าเสื่อม ๑. ซ่อมบำรุง ๒. พัฒนาศักยภาพ PC ๒.๑ เขตเมือง, ชนบท ๒.๒ รพสต. 2 แสนบาท ๒.๓ พัฒนาบุคลากร PCU CUP OP&PP ind. record ปฐมภูมิ 2 บาท 18 บาท PCU KPI รับส่งต่อ 18+2 บาท:บัตร 50 บาท:บัตร 100 บาท:บัตร = จ่ายตามผลงาน = ผลงานตามตัวชี้วัด (KPI) = On top ตามเกณฑ์ = โครงการ KPI งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ 40 บาท:บัตร On top payment 3

4 คัดกรองความเสี่ยง (verbal screening)
ความสัมพันธ์กองทุน PP PC DM &HT P4P กองทุนPP P&P National priority and central procurement 15.17 P&P Expressed demand (109.86) P&P Area based (รวม PP Community) 58.41 การเบิกงบ กิจกรรม ประเภทงบ Itemized 31.79 Capitation 93.85 Area problem 18.41+A (31.00) กองทุน อปท. 40.00 ปกติ คัดกรองความเสี่ยง (verbal screening) ตรวจยืนยัน ผิดปกติ ผิดปกติ ปกติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลหรือรักษาตามCPG คุณภาพชีวิตผู้ป่วย & ประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ และรับ-ส่งต่อ พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ /บริการ พัฒนาศักยภาพบริการ ชดเชยบริการ พัฒนาระบบ กองทุน DM HT กองทุนPC กองทุนP4P 4

5 ระบบ / ฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
PP PC P4P ม. ๖๙ โรคเรื้อรัง OP PP ind. StrokeSTEMI สาขาจังหวัด Refer - IT Master plan Provincial Health InformationSystem ระบบ / ฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง - Care map Referral conference HbA1C, micro Albumin พัฒนาระบบ 455,000 บาท/: จว. (สำรวจพฤติกรรมเสี่ยง NCD 170,000) พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล Audit NPP โครงการสนองน้ำพระทัยฯ 200,000บาท : จว. Area based ตามcomposite indicator CUP, หน่วยบริการรับส่งต่อ CMU, รพสต., PCU ระบบ / ฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง ? Node of PC network พัฒนาคลินิก NCDในรูปแบบ Chronic care model พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล -Area based ตามcomposite indicator - กองทุนตำบล, เทศบาล อ, 2 ส., คัดกรองความเสี่ยง -Area based ตามcomposite indicator - กองทุนตำบล, เทศบาล อ, 2 ส., คัดกรองความเสี่ยง ? On Top, 200,000 บาท : รพสต.ปี53 5

6 เป้าหมายเชิงปริมาณ Goal Mission
วิสัยทัศน์ กองทุน “บริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิด้วยความมั่นใจ” เป้าหมายเชิงปริมาณ Mission 1. บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 2. กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 4. พัฒนานโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้อง Goal - ปชช.ใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิเป็นที่แรกอย่างมั่นใจ - ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ - หน่วยบริการปฐมภูมิมีกำลังคนเพื่อจัดบริการอย่างมีคุณภาพ - บริการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหลักในระบบบริการสุขภาพ

7 เป้าหมายเชิงปริมาณ หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพร้อมให้บริการประชาชนเป็นที่แรกอย่างมั่นใจ (ภายในปี 2558) สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะแรกต่อระยะลุกลาม (CIS:CA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เป้าหมายปี 2556 สัดส่วน 60 : 40) Low birth weight ไม่เกิน ร้อยละ 7 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน/ความดัน ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ประชากร UC ได้รับบริการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย ร้อยละ 1 (ปัจจุบัน 0.33) รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นสถาบันสมทบและจัดการเรียนการสอนแพทย์ FM /NP แบบ In service trainingจำนวน 100 แห่ง

8 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี ใช้กลไกการจ่ายเงินตามผลงาน PP itemized / On top payment / แพทย์แผนไทย บูรณาการกลไกการเงินเพื่อกระตุ้นหน่วยบริการไปในทิศทางเดียวกัน เสริมความเข้มแข็งสภาวิชาชีพ สถาบันหลัก และสถาบันสมทบให้ดำเนินการด้านกำลังคนตามทิศทางที่กำหนดร่วมกัน ระบบข้อมูลเพื่อการกำกับ ติดตาม


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google