งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด

2 ปัจจุบันนี้ ทำเฉพาะเรื่อง Customer Needs, Expectation & Opportunities
Factors อื่น ๆ เกณฑ์ TQA HOQ CNS ปัจจุบันนี้ ทำเฉพาะเรื่อง Customer Needs, Expectation & Opportunities Vision Mission SASP Hoshin QM Story TSNM QC Story แผนงานประจำปี การปรับปรุงงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงานประจำวัน (ครอบคลุมทุกเรื่อง) QWP, WS KQI

3 Criteria for Performance Excellence
1.Customer Needs, Expectation, Opportunities 2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (พัฒนาเทคโนโลยี) เพื่อความยั่งยืน 3.กฏหมายข้อบังคับของทางราชการ/ทางการค้า (ในและต่างประเทศ) ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 4.แนวโน้มผลผลิตและราคาวัตถุดิบ 5.การพัฒนาระบบบริหาร 6.การพัฒนาผู้นำ 7.ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

4 Task Achieving QM Story

5

6

7

8 รวม 22 84 118 744 32.4 94.56 26 71.0 พนักงาน เขียนแผน จำนวน แผนงาน
Return (MB) นวัตกรรม หน่วยงาน เดิม ใหม่ Compounding 5 12 11 89 1 7.4 2 4.0 Molding 17 7 68 4.4 4 10.0 Finishing 9 72 6.0 Engineering 8 94 3 5.0 TQM 75 5.9 3.0 QMR 42 0.2 0.9 HRM 6 13 93 1.2 5.2 8.0 Purchase 49 13.0 Sales & Marketing 36 100 10 24.8 Finance 28 0,5 1.8 MD 34 22.6 12.0 รวม 22 84 118 744 32.4 94.56 26 71.0

9 คณะกรรมการประเมินคุณค่าของแผนงานประจำปี

10 หัวข้อในการพิจารณาประเมินคุณค่าของแผนงาน
มูลค่าเพิ่ม, สร้างกำไรเพิ่ม, ประหยัดเพิ่ม (ROI) ตั้งเป้าหมายได้ชัดเจน และท้าทายบนความเป็นไปได้ แผนปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้สำเร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับเป้าหมาย และส่งผลต่อความสำเร็จของแนวทาง (กลยุทธ์) เป็นแผนงานที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จของแผนงาน

11 แนวทาง ในการ ปรับปรุงงาน จากความคิด ที่หลากหลาย

12 ปัญหาและอุปสรรคสำหรับพนักงาน
ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการทำ QM Story อบรมเรื่อง QM Story ให้พนักงานอีกครั้งพร้อมทำ Workshop ร่วมกัน พนักงานไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลจึงใช้เวลานานและมีการแก้ไขแผนงานมาก ได้รับ คำชี้แนะจาก กรรมการผู้จัดการ ลูกค้า และหัวหน้างานในที่ประชุม พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคยวางแผนงานมาก่อนเลยมีความกลัวอยู่บ้าง ได้รับการชี้แนะให้แผนออกมาดี จึงมีความภาคภูมิใจและมีความกล้าที่จะทำแผนในปีต่อไป มีความสับสนในเรื่องการหาความรู้ หาข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ ระหว่างการเขียนแผนเพื่อหาความรู้ กับมีความรู้ก่อนจึงเขียนแผน ให้คำชี้แนะ และในปีต่อไปจะมี Think Box เพื่อให้พนักงานเขียนแผนใส่ในกล่อง ไม่เข้าใจวิธีการในการหาค่า R และ ROI เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทาง จัดให้มีการอบรมก่อนการเขียนแผน จัดสัมมนาระหว่างการเขียนแผน จัดให้มีการถามตอบก่อนการนำเสนอแผน

13 ปัญหาและอุปสรรคสำหรับหัวหน้างาน
ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข หัวหน้างานยังขาดทักษะในการให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้ลูกน้องเขียนแผนได้ดี (เขียนแผนไม่ดี ) กับ comment แผนปรับปรุงแผนไม่ดี จัดเวทีนำเสนอแผนของพนักงานทุกคน เพื่อรับคำปรึกษาและชี้แนะจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด โดยเริ่มจากผู้จัดการฝ่ายจนถึงพนักงานทุกคนที่เขียนแผน หัวหน้างานยังไม่มีวิธีการในการตรวจวินิจฉัยแผนงานตามรอบเวลา กำหนดแผนการฝึกอบรมและ OJT ในปี 2549 ในเดือน ก.พ. 2549

14 บทสรุป วิธีการเดิม วิธีการใหม่
การวางแผนเป็นเรื่องของผู้จัดการส่วนและฝ่าย การวางแผนเป็นเรื่องของ Officer ทุกคน ทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันแต่มีการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลไปได้ช้า ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำแผนมากขึ้น แผนงานรวมไม่ชัดเจน ได้แผนโจมตีรายลูกค้า และรายผลิตภัณฑ์ พนักงานมีความรู้สึกว่ามีงานมากมาย มองเป็นเรื่องเดียวกัน มีความชัดเจนมากขึ้น ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการให้คุณให้โทษมาก ผู้บังคับบัญชาลดบทบาทการให้คุณให้โทษ มาเพิ่มบทบาทของการให้คำปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยง งบประมาณลงทุนไม่แม่นยำ งบประมาณลงทุนแม่นยำมากขึ้น งบประมาณค่าใช้จ่ายใช้ข้อมูลของปีก่อนหน้าเป็นบรรทัดฐาน ใช้ ค่า Retrun ที่ได้จากแผนงานประจำปีมาเป็นตัวปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่าย

15 บทสรุป (ต่อ) วิธีการเดิม วิธีการใหม่
บทสรุป (ต่อ) วิธีการเดิม วิธีการใหม่ ปรับเงินเดือนจากผลงานที่ผ่านมา (เป็นการมองย้อนหลัง) ปรับเงินเดือนจากแผนงานประจำปี (มองไปข้างหน้า) นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคนเดียวเพื่อปรับเงินเดือน (มีความลำเอียง) ปรับเงินเดือนจากคณะกรรมการประเมินแผน (ลดความลำเอียง) หัวข้อที่ปรับปรุง Fix จากการทำ Workshop ของผู้จัดการส่วนและฝ่าย หัวข้อปรับปรุงงานตามที่ต้องการทำ (เป็นความคิดนอกกรอบ) แผนงานอยู่ที่ผู้จัดการส่วน และฝ่ายที่เดียว แผนงานอยู่ที่พนักงานทุกคน มีแผนงานเกิดขึ้นเพียง 100 กว่าแผน มีแผนงานเกิดขึ้นถึง 700 กว่าแผน แผนงานครอบคลุม Customer Needs, Expectation, Opportunities แผนงานสอดคล้อง Factor ตามเกณฑ์ TQA หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์

16 สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต
1. การวางแผนยุทธศาสตร์โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำ QM Story ในทุกๆ Factor เอง 2. การเขียนแผนงานประจำปี จะลงไปถึงพนักงานรายวัน 3. รวบกระบวนการจัดทำ SASP และ QM Story เพื่อจัดแผนยุทธศาสตร์

17 copyright by S.K. POLYMER CO., LTD.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google