งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management องค์ความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ” ความสำคัญ ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management องค์ความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ” ความสำคัญ ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management องค์ความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ” ความสำคัญ ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมงาน วิสาหกิจชุมชนจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่จะ เกษียณอายุ สำหรับเป็นแนวทางแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รุ่นใหม่ ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนต่อไป วัตถุประสงค์๑. เพื่อจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน ๒. เพื่อให้ได้องค์ความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมงาน วิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ” สำหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนให้แก่ เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่ม การผลิตสินค้า หรือ การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เดียวกัน เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ของสมาชิก ตั้ง แต่ ๗ คนขึ้นไปโดยบุคคลดังกล่าว ต้องไม่อยู่ในครอบครัว เดียวกัน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจอยู่ในรูปนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติ บุคคลก็ตาม ที่ได้มายื่นจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ ( ที่มา คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ; สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร ๒๕๔๘ ) การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เกษตรกรกับแหล่งวิทยาการเพื่อที่จะกระจายความรู้ใหม่ๆ และ หลักการที่ดีไปสู่เกษตรกร และทำให้เกษตรกรเหล่านี้ได้นำ วิทยาการแผนใหม่ไปใช้เพื่อเกิดการพัฒนาต่อไป การส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน คือ การนำความรู้ เกี่ยวกับงานวิสาหกิจชุมชนไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร หรือกลุ่ม เกษตรกร เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม รองรับการพัฒนาอาชีพและ สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อม สำหรับพัฒนาและการแข่งขันต่อไป

2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี มีกลุ่มที่ยื่นจด ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด ๖๑ กลุ่ม แบ่งตามการประเมินศักยภาพโดยรวมได้ ดังนี้ คือ ปัจจัยที่ประเมินวิสาหกิจชุมชน ( แห่ง ) ดีปานกลางต้องปรับปรุง หมวดที่ ๑ ผู้นำและการบริหารวิสาหกิจชุมชน๑๖๒๗๙ หมวดที่ ๒ การวางแผนการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน ๒๑๑๔๑๗ หมวดที่ ๓ การบริหารตลาด๒๐๒๑๑๑ หมวดที่ ๔ การจัดการความรู้และข้อมูล๑๘๒๗๗ หมวดที่ ๕ การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน๑๘๑๖๑๘ หมวดที่ ๖ การจัดการสินค้าหรือบริการ๒๒๑๘๑๒ หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์การดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชน ๑๖๒๔๑๒ ประเมินศักยภาพโดยรวม๑๗๒๑๑๓ ที่มา : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน หลักการส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรอำเภอ เมืองราชบุรี ๑. ใช้ระบบส่งเสริมแบบ (Training and Visit System) คือมีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่หรือความรู้ใหม่ๆให้กับกลุ่มควบคู่กับการเยี่ยม กลุ่ม ซึ่งการเยี่ยมเยียนกลุ่มถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ๒. เจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม, มีการประเมินกลุ่มและพัฒนา ศักยภาพของกลุ่ม ๓. มีการประชุม, การอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และการจัดเวทีทำ แผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกันทุกปี ๔. มีการพัฒนากลุ่มโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือตาม ความต้องการของกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตของกลุ่ม ๕. สนับสนุนปัจจัย / งบประมาณเพื่อพัฒนาการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ๖. การมีส่งเสริม, สนับสนุน การออกร้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การตลาดและการแข่งขัน

3 หลักการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน ของสำนักงานเกษตรอำเภอ เมืองราชบุรี เจ้าห น้าที่ ระบบส่งเสริม T and V สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีแก่กลุ่ม ประเมิน ศักยภาพกลุ่ม ประเมินและพัฒนาตาม ศักยภาพ การถ่ายทอด เทคโนโลยี ความ ต้องการ พัฒนา, แข่งขัน ส่งเสริม, สนับสนุน การออกร้านแสดง สินค้า Road Show สนับสนุน ปัจจัย, ทุน การประชุมเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี จัดทำโดย KM Team สำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี การส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนของ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management องค์ความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ” ความสำคัญ ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google