งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ นางสาวจิราภรณ์ อารยะศิลปธร

2 Principle ที่มาและแนวคิดในการศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรให้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน คือการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) ควรนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม การจัดกลุ่มผู้เรียนให้คละกันทั้งความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนนำศักยภาพของตนมาเสริมสร้างความสำเร็จของกลุ่ม จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและสร้างแนวทาง ในการแก้ปัญหาของนักเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มาและแนวคิดในการศึกษา

3 Purposes of the Study 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

4 Research Results ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียน แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมร่วมกับแผนการจัดการ เรียนรู้ รายการทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ แบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 25 20.17 80.68 แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 10 8.41 84.10 ผลการวิจัย

5 Research Results ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ผลการวิจัย (โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS)

6 Research Results ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง การทดสอบ N X S.D. t Sig. ก่อนเรียน 39 6.31 1.59 หลังเรียน 8.41 1.52 6.215 0.000** ผลการวิจัย

7 Conclusion ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 80.68/84.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองด้วยนักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่องเลขยกกำลัง ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google