งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสื่อE-learning เรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายสมเกียรติ คุณหอม

2 ปัญหาการวิจัย พลศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ มาตรา 22 ปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ มาตรา 22 พลศึกษา การสร้างชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล จะช่วยนำไปสู่ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ และผลผลิตของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีการวัดและประเมินผลที่จะทำให้ได้ผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการสอบที่จะช่วยให้การทดสอบเป็นปรนัย และมีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น ปัญหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนขาดทักษะในการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติ

4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น การสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5 ตารางการทดลอง ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนประสิทธิภาพของชุดการสอนเชิงทดลอง
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ (E1) 50 45.40 97.72 ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ (E2) 44.02 95.02

6 จากตารางประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้าได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 97.72ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80 ตัวแรก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เท่ากับ 95.02ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ที่ 80 ตัวหลัง

7 ตารางการทดลอง ( ต่อ ) ค่าสถิติผลการเรียน N µ t ก่อนเรียน หลังเรียน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติผลการเรียน N t ก่อนเรียน 50 23.35 หลังเรียน 65.36 29.06 **

8 จากตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (65.36) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน (23.35) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

9 ผลการวิจัย 1.ในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษาผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา มีประสิทธิภาพ 97.72/95.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารึก รัตนโอภาส. 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกของธอร์นไดด์ (ทิศนา แขมมณี 2545 : 94) ที่กล่าวว่าสิ่งใดที่บุคคลทำบ่อย ๆ หรือมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ บุคคลนั้นย่อมกระทำสิ่งนั้นได้ดี

10 ผลการวิจัย ( ต่อ ) จากการของผู้วิจัยในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากนักศึกษามีความกระตือรือร้นเมื่อได้ทำชุดฝึกปฏิบัติเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของกีฬาบอลเลย์บอล วิชาพลศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาจากเอกสารที่ทำให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google